نافله به کار مستحبی، کار نیکو، که بر انسان واجب نیست. اطلاق می شود. هم چنین به معنی نوه، غنیمت و عطاء نیز آمده است. و در اصطلاح فقهاء: به نمازهای مستحبی در شرع مقدس اسلام نافله می گویند. بیشترین استعمال نافله در نمازهای مستحبّی است.

معنای اصطلاحی نافله اخصّ است و فقط شامل نماز مستحبی می شود. ولی معنای لغوی اعّم است. هم شامل نماز مستحبی و هم شامل غنیمت و عطاء می شود. بین معنای لغوی و اصطلاحی عموم و خصوص من وجه است.

تعداد رکعت هاویرایش

در طول روزهای هفته به غیر از روز جمعه نمازهای نافله 34 رکعت می باشد:

  • 2 رکعت نماز نافله صبح قبل از نماز صبح
  • 8 رکعت نماز نافله ظهر قبل از نماز ظهر
  • 8 رکعت نماز نافله عصر قبل از نماز عصر
  • 4 رکعت نماز نافله مغرب (در صورت کمبود وقت می توان دو رکعت نماز غفیله را به جای دو رکعت نماز نافله مغرب خواند)
  • 1 رکعت نماز نافله عشا (به نماز نافله عشا وتیره می گویند)
  • 8 رکعت نماز نافله شب
  • 2 رکعت نماز نافله شفع
  • 1 رکعت نماز نافله وتر
  • در روز جمعه 4 رکعت بر نافله های 16 رکعتی نمازهای ظهر و عصر اضافه می شود.

منابعویرایش