ناهنجاردندان (نام علمی: Anomodontia) نام یک زیرراسته از راسته ددکاوان است.

ناهنجاردندان
ناهنجاردندان، Anomodontia
رده‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
بالاشاخه: دوم‌دهانیان
شاخه: طنابداران
زیرشاخه: مهره‌داران
فروشاخه: آرواره‌داران
بالارده: چهاراندامان
رده: هم‌کمانان
راسته: ددکاوان
ددکمانان 
unnamed

Biarmosuchia

زشت‌سیمایان

unnamed

سهمگین‌سران

 Anomodontia 

Biseridens

unnamed

ناهنجارسر

unnamed
 Venyukovioidea 

Otsheria

unnamed

Ulemica

Suminia

 Chainosauria 

Patranomodon

unnamed

Galeops

Eodicynodon

Biseridens

ناهنجارسر

Tiarajudens

Patranomodon

 2 

Suminia

Otsheria

Ulemica

 3 

Galepus

Galechirus

Galeops

 4 

"Eodicynodon" oelofseni

Eodicynodon oosthuizeni

Colobodectes

Lanthanostegus

کوتاه‌سیما

درون‌دندان

Pristerodon

 5 
 6 
 7 

دوراسودندان

Eosimops

Prosictodon

Robertia

 8 

Emydops

 9 
 10 

Dicynodontoides

Kombuisia

Myosaurus

 11 

Cistecephalus

Cistecephaloides

Kawingasaurus

 12 

1 Anomodontia, 2 Venyukovioidea, 3 Chainosauria, 4 دوسگ‌دندان, 5 Therochelonia, 6 Diictodontia, 7 Pylaecephalidae, 8 Emydopoidea, 9 Kistecephalia, 10 Kingoriidae, 11 Cistecephalidae, 12 Bidentalia
12 
 13 

Keyseria

Daqingshanodon

 14 

هیچ‌دندان

Tropidostoma

Australobarbarus

دندان‌یک‌چشم

Idelesaurus

 15 

مازه‌سر

Kitchinganomodon

 16 

Syops

 17 

Aulacocephalodon

خاکی‌ناهنجاردندان

Geikia elginensis

Geikia locusticeps

 18 

Interpresosaurus

Elph

Katumbia

Gordonia

Basilodon

Sintocephalus

Dicynodon lacerticeps

"Dicynodon" huenei

Delectosaurus

Vivaxosaurus

پاره‌سر

Dinanomodon

Peramodon

Jimusaria

Turfanodon

 19 

Euptychognathus

Lystrosaurus murrayi

"Lystrosaurus" declivus

"Lystrosaurus" curvatus

"Lystrosaurus" maccaigi

"Lystrosaurus" hedini

TSK 2

Kwazulusaurus

 20 

12 Bidentalia, 13 Cryptodontia, 14 Oudenodontidae, 15 مازه‌سران, 16 Geikiidae, 17 Geikiinae, 18 دوسگ‌دندان‌واران, 19 Lystrosauridae, 20 Kannemeyeriiformes
20 

Angonisaurus

 21 

Tetragonias

Vinceria

Shansiodon

Rhinodicynodon

Dinodontosaurus

Shaanbeikannemeyeria

Kannemeyeria lophorhinus

Kannemeyeria simocephalus

Parakannemeyeria

Xiyukannemeyeria

Dolichuranus

Rechnisaurus

Uralokannemeyeria

Rabidosaurus

Sinokannemeyeria

Rhadiodromus

Wadiasaurus

 22 
 23 

Zambiasaurus

Moghreberia

Placerias

 24 

Stahleckeria

Eubrachiosaurus

Sangusaurus

Jachaleria

Ischigualastia

20 Kannemeyeriiformes, 21 Shansiodontidae, 22 Stahleckeriidae, 23 Placeriinae, 24 Stahleckeriinae

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش