آنیوپلوئیدی

(تغییرمسیر از ناهولادی)

در زیست‌شناسی، ژن‌شناسی و زیست‌فناوری به اندامگان یا یاخته‌ای که یک یا چند کروموزوم کمتر یا بیشتر از تعداد معمول کروموزوم‌های گونهٔ مربوط داشته باشد آنیوپلوئید یا آنوپلوئید (aneuploid) می‌گویند.

آنیوپلوئیدی
Down Syndrome Karyotype.png
کروموزوم‌ها در سندروم داون؛ محتمل‌ترین پیامد آنیوپلوئیدی. به سه کروموزوم کپی ۲۱ در ردیف آخر توجه کنید.
طبقه‌بندی و منابع بیرونی
تخصصژن‌شناسی پزشکی
آی‌سی‌دی-۱۰Q90-Q98
آی‌سی‌دی-9-CM758
سمپD000782

به همین منوال به اندامگان یا یاخته‌ای چندلاد که تعداد کروموزوم‌‌های آن مضرب صحیحی از عدد پایهٔ کروموزوم‌‌های گونهٔ مربوط باشد یوپلوئید euploid گفته می‌شود.

فرهنگستان زبان فارسی برای آنیوپلوئیدی واژه ناهولادی و برای یوپلوئید هولاد را برگزیده است.

منابعویرایش

برابرهای فرهنگستان زبان فارسی.