فهرست نخست‌وزیران مصر

(تغییرمسیر از نخست‌وزیر مصر)

فهرست نخست‌وزیران مصر

نام کابینه نخست‌وزیر حاکم از تا توضیحات
کابینهٔ نوبار پاشا نوبار پاشا خدیوی اسماعیل ۲۸ اوت ۱۸۷۸ ۲۳ فوریه ۱۸۷۹
کابینهٔ محمد توفیق پاشا توفیق‌پاشا خدیوی اسماعیل ۱۰ مارس ۱۸۷۹ ۷ آوریل ۱۸۷۹
کابینهٔ محمد شریف پاشا محمد شریف پاشا خدیوی اسماعیل ۷ آوریل ۱۸۷۹ ۵ ژوئیه ۱۸۷۹
کابینهٔ محمد شریف پاشا محمد شریف پاشا توفیق‌پاشا ۵ ژوئیه ۱۸۷۹ ۱۸ اوت ۱۸۷۹
کابینهٔ خدیوی محمد توفیق پاشا توفیق‌پاشا توفیق‌پاشا ۱۸ اوت ۱۸۷۹ ۲۱ سپتامبر ۱۸۷۹ به طور موقت تا تشکیل کابینه جدید
کابینهٔ مصطفی ریاض پاشا مصطفی ریاض پاشا توفیق‌پاشا ۲۱ سپتامبر ۱۸۷۹ ۱۰ سپتامبر ۱۸۸۱
کابینهٔ محمد شریف پاشا محمد شریف پاشا توفیق‌پاشا ۱۴ سپتامبر ۱۸۸۱ ۴ فوریه ۱۸۸۲
کابینهٔ محمود سامی البارودی پاشا محمود سامی البارودی توفیق‌پاشا ۴ فوریه ۱۸۸۲ ۱۷ ژوئن ۱۸۸۲
کابینهٔ اسماعیل راغب پاشا اسماعیل راغب پاشا توفیق‌پاشا ۱۷ ژوئن ۱۸۸۲ ۲۱ اوت ۱۸۸۲
کابینهٔ محمد شریف پاشا محمد شریف پاشا توفیق‌پاشا ۲۱ اوت ۱۸۸۲ ۱۰ ژانویه ۱۸۸۴
کابینهٔ نوبار پاشا نوبار پاشا توفیق‌پاشا ۱۰ ژانویه ۱۸۸۴ ۹ ژوئن ۱۸۸۸
کابینهٔ مصطفی ریاض پاشا مصطفی ریاض پاشا توفیق‌پاشا ۹ ژوئن ۱۸۸۸ ۱۲ مایو ۱۸۹۱
کابینهٔ مصطفی فهمی پاشا مصطفی فهمی پاشا توفیق‌پاشا ۱۴ مایو ۱۸۹۱ ۱۷ ژانویه ۱۸۹۲
کابینهٔ مصطفی فهمی پاشا مصطفی فهمی پاشا عباس حلمی پاشا ۱۷ ژانویه۱۸۹۲ ۱۵ ژانویه ۱۸۹۳
کابینهٔ حسین فخری پاشا حسین فخری پاشا خدیوی عباس حلمی پاشا ۱۵ ژانویه ۱۸۹۳ ۱۹ ژانویه ۱۸۹۳ ۳ روز فقط، به دلیل مخافت بریطانیا
کابینهٔ مصطفی ریاض پاشا مصطفی ریاض پاشا خدیوی عباس حلمی پاشا ۱۹ ژانویه ۱۸۹۳ ۱۵ آوریل ۱۸۹۴
کابینهٔ نوبار پاشا نوبار پاشا خدیوی عباس حلمی پاشا ۱۵ آوریل ۱۸۹۴ ۱۲ نوامبر ۱۸۹۵
کابینهٔ مصطفی فهمی پاشا مصطفی فهمی پاشا خدیوی عباس حلمی پاشا ۱۲ نوامبر ۱۸۹۵ ۱۱ نوامبر ۱۹۰۸
کابینهٔ بطرس غالی پاشا بطرس غالی پاشا خدیوی عباس حلمی پاشا ۱۲ نوامبر ۱۹۰۸ ۲۰ فوریه ۱۹۱۰ به دست ابراهیم ناصف الوردانی ترور شد
کابینهٔ محمد سعید پاشا محمد سعید پاشا خدیوی عباس حلمی پاشا ۲۳ فوریه ۱۹۱۰ ۵ آوریل ۱۹۱۴
کابینهٔ حسین رشدی پاشا حسین رشدی پاشا خدیوی عباس حلمی پاشا ۵ آوریل ۱۹۱۴ ۱۹ دسامبر ۱۹۱۴
کابینهٔ حسین رشدی پاشا حسین رشدی پاشا سلطان حسین کامل ۱۹ دسامبر ۱۹۱۴ ۹ اکتبر ۱۹۱۷
کابینهٔ حسین رشدی پاشا حسین رشدی پاشا سلطان احمد فؤاد ۱۰ اکتبر ۱۹۱۷ ۱۹ مایو ۱۹۱۹ دو کابینهٔ پشت سرهم قبل و بعد از ۹ آوریل ۱۹۱۹
کابینهٔ محمد سعید پاشا محمد سعید پاشا سلطان احمد فؤاد ۲۰ مایو ۱۹۱۹ ۲۰ نوامبر ۱۹۱۹
کابینهٔ یوسف وهبة پاشا یوسف وهبه پاشا سلطان احمد فؤاد ۲۰ نوامبر ۱۹۱۹ ۲۱ مایو ۱۹۲۰
کابینهٔ محمد توفیق نسیم پاشا محمد توفیق نسیم پاشا سلطان احمد فؤاد ۲۱ مایو ۱۹۲۰ ۱۶ مارس ۱۹۲۱
کابینهٔ عدلی یکن پاشا عدلی یکن پاشا سلطان احمد فؤاد ۱۶ مارس ۱۹۲۱ ۲۴ دسامبر ۱۹۲۱
کابینهٔ عبد الخالق ثروت پاشا عبد الخالق ثروت پاشا ملک احمد فؤاد ۰۱ مارس ۱۹۲۲ ۲۹ نوامبر ۱۹۲۲
کابینهٔ محمد توفیق نسیم پاشا محمد توفیق نسیم پاشا ملک احمد فؤاد ۳۰ نوامبر ۱۹۲۲ ۰۹ فوریه ۱۹۲۳
کابینهٔ یحیی ابراهیم پاشا یحیی ابراهیم پاشا ملک احمد فؤاد ۱۳ مارس ۱۹۲۳ ۲۷ ژانویه ۱۹۲۴
کابینهٔ سعد زغلول پاشا سعد زغلول پاشا ملک احمد فؤاد ۲۸ ژانویه ۱۹۲۴ ۲۴ نوامبر ۱۹۲۴
کابینهٔ احمد زیور پاشا احمد زیور پاشا ملک احمد فؤاد ۲۴ نوامبر ۱۹۲۴ ۷ ژوئن ۱۹۲۶
کابینهٔ عدلی یکن پاشا عدلی یکن پاشا ملک احمد فؤاد ۷ ژوئن ۱۹۲۶ ۲۱ آوریل ۱۹۲۷
کابینهٔ عبد الخالق ثروت پاشا عبد الخالق ثروت پاشا ملک احمد فؤاد ۲۶ آوریل ۱۹۲۷ ۰۴ مارس ۱۹۲۸
کابینهٔ مصطفی النحاس پاشا مصطفی النحاس پاشا ملک احمد فؤاد ۱۶ مارس ۱۹۲۸ ۲۵ ژوئن ۱۹۲۸
کابینهٔ محمد محمود پاشا محمد محمود پاشا ملک احمد فؤاد ۲۵ ژوئن ۱۹۲۸ ۰۲ اکتبر ۱۹۲۹
کابینهٔ عدلی یکن پاشا عدلی یکن پاشا ملک احمد فؤاد ۰۳ اکتبر ۱۹۲۹ ۰۱ ژانویه ۱۹۳۰
کابینهٔ مصطفی النحاس پاشا مصطفی النحاس پاشا ملک احمد فؤاد ۰۱ ژانویه ۱۹۳۰ ۱۹ ژوئن ۱۹۳۰
کابینهٔ اسماعیل صدقی پاشا اسماعیل صدقی پاشا ملک احمد فؤاد ۱۹ ژوئن ۱۹۳۰ ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۳
کابینهٔ عبد الفتاح یحیی پاشا عبد الفتاح یحیی پاشا ملک احمد فؤاد ۲۷ سپتامبر ۱۹۳۳ ۱۴ نوامبر ۱۹۳۴
کابینهٔ محمد توفیق نسیم پاشا محمد توفیق نسیم پاشا ملک احمد فؤاد ۱۴ نوامبر ۱۹۳۴ ۳۰ ژانویه ۱۹۳۶
کابینهٔ علی ماهر پاشا علی ماهر پاشا ملک احمد فؤاد ۳۰ ژانویه ۱۹۳۶ ۰۹ مایو ۱۹۳۶
کابینهٔ مصطفی النحاس پاشا مصطفی النحاس پاشا ملک فاروق ۰۹ مایو ۱۹۳۶ ۳۰ دسامبر ۱۹۳۷ ملک احمد فؤاد قبل از وفاتش دستور ایجاد این کابینه را صادر کرد
کابینهٔ محمد محمود پاشا محمد محمود پاشا ملک فاروق ۳۰ دسامبر ۱۹۳۷ ۱۸ اوت ۱۹۳۹
کابینهٔ علی ماهر پاشا علی ماهر پاشا ملک فاروق ۱۸ اوت ۱۹۳۹ ۲۴ ژوئن ۱۹۴۰
کابینهٔ حسن صبری پاشا حسن صبری پاشا ملک فاروق ۲۷ ژوئن ۱۹۴۰ ۱۴ نوامبر ۱۹۴۰ در منصبش روز افتتاح پارلمان مرد.
کابینهٔ حسین سری پاشا حسین سری پاشا ملک فاروق ۱۵ نوامبر ۱۹۴۰ ۰۴ فوریه ۱۹۴۲
کابینهٔ مصطفی النحاس پاشا مصطفی النحاس پاشا ملک فاروق ۴ فوریه ۱۹۴۲ اکتبر ۱۹۴۴ به دلیل اینکه ارتش انگلستان به قصر عابدین حمله کرد
کابینهٔ احمد ماهر پاشا د. احمد ماهر پاشا ملک فاروق ۱۰ اکتبر ۱۹۴۴ ۱۵ ژانویه ۱۹۴۵
کابینهٔ احمد ماهر پاشا د. احمد ماهر پاشا ملک فاروق ۱۵ ژانویه ۱۹۴۵ ۲۴ فوریه ۱۹۴۵ در مجلس ترور شد
کابینهٔ محمود فهمی النقراشی محمود فهمی النقراشی پاشا ملک فاروق ۲۴ فوریه ۱۹۴۵ ۱۵ فوریه ۱۹۴۶
کابینهٔ اسماعیل صدقی پاشا اسماعیل صدقی پاشا ملک فاروق ۱۶ فوریه ۱۹۴۶ ۰۹ دسامبر ۱۹۴۶
کابینهٔ محمود فهمی النقراشی محمود فهمی النقراشی پاشا ملک فاروق ۰۹ دسامبر ۱۹۴۶ ۲۸ دسامبر ۱۹۴۸ به دست اخوان‌المسلمین ترور شد
کابینهٔ ابراهیم عبد الهادی پاشا ابراهیم عبد الهادی پاشا الملیجی ملک فاروق ۲۸ دسامبر ۱۹۴۸ ۲۵ ژوئیه ۱۹۴۹
کابینهٔ حسین سری پاشا حسین سری پاشا ملک فاروق ۰۳ نوامبر ۱۹۴۹ ۱۲ ژانویه ۱۹۵۲
کابینهٔ مصطفی النحاس پاشا مصطفی النحاس پاشا ملک فاروق ۱۲ ژانویه ۱۹۵۲ ۲۷ ژانویه ۱۹۵۲ به دلیل آتش‌سوزی ۲۶ ژانویه ۱۹۵۲ قاهره استعفا کرد.
کابینهٔ علی ماهر پاشا علی ماهر پاشا ملک فاروق ۲۷ ژانویه ۱۹۵۲ ۰۱ مارس ۱۹۵۲
کابینهٔ احمد نجیب الهلالی احمد نجیب الهلالی پاشا ملک فاروق ۰۱ مارس ۱۹۵۲ ۰۲ ژوئیه ۱۹۵۲
کابینهٔ حسین سری پاشا حسین سری پاشا ملک فاروق ۰۲ ژوئیه ۱۹۵۲ ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲
کابینهٔ احمد نجیب الهلالی احمد نجیب الهلالی پاشا ملک فاروق ۲۲ ژوئیه ۱۹۵۲ ۲۳ ژوئیه ۲۴ ژوئیه ۱۹۵۲ پس از ۱۸ ساعت به دلیل انقلاب ۱۹۵۲ مصر استعفا کرد.
کابینهٔ علی ماهر پاشا علی ماهر پاشا ملک فؤاد دوم مصر ۲۴ ژوئیه ۱۹۵۲ ۷ سپتامبر ۱۹۵۲
کابینهٔ محمد نجیب سرلشکر محمد نجیب سرلشکر محمد نجیب ۰۷ سپتامبر ۱۹۵۲ ۲۴ فوریه ۱۹۵۴
کابینهٔ جمال عبد الناصر جمال عبدالناصر سرلشکر محمد نجیب ۲۵ فوریه ۱۹۵۴ ۰۸ مارس ۱۹۵۴
کابینهٔ محمد نجیب سرلشکر محمد نجیب سرلشکر محمد نجیب ۸ مارس ۱۹۵۴ ۱۷ آوریل ۱۹۵۴
کابینهٔ جمال عبد الناصر جمال عبد الناصر جمال عبدالناصر ۱۷ آوریل ۱۹۵۴ ۰۷ اکتبر ۱۹۵۸
کابینهٔ نور الدین طراف د. نور الدین طراف جمال عبدالناصر ۷ اکتبر ۱۹۵۸ ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۰
کابینهٔ کمال الدین حسین کمال الدین حسین جمال عبدالناصر ۲۰ سپتامبر ۱۹۶۰ ۲۹ سپتامبر ۱۹۶۲
کابینهٔ علی صبری علی صبری جمال عبدالناصر ۲۹ سپتامبر ۱۹۶۲ ۱ اکتبر ۱۹۶۵
کابینهٔ زکریا محیی الدین زکریا محیی الدین جمال عبدالناصر ۱ اکتبر ۱۹۶۵ ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۶
کابینهٔ محمد صدقی سلیمان محمد صدقی سلیمان جمال عبدالناصر ۱۰ سپتامبر ۱۹۶۶ ۱۹ ژوئیه ۱۹۶۷
کابینهٔ جمال عبد الناصر جمال عبدالناصر جمال عبدالناصر ۱۹ ژوئیه ۱۹۶۷ ۲۸ سپتامبر ۱۹۷۰
کابینهٔ محمود فوزی د. محمود فوزی انور سادات ۲۱ اکتبر ۱۹۷۰ ۱۷ ژانویه ۱۹۷۲
کابینهٔ عزیز صدقی د. عزیز صدقی انور سادات ۱۷ ژانویه ۱۹۷۲ ۲۶ مارس ۱۹۷۳
کابینهٔ محمد انور السادات انور سادات انور سادات ۲۶ مارس ۱۹۷۳ ۲۵ سپتامبر ۱۹۷۴
کابینهٔ عبد العزیز حجازی د. عبد العزیز حجازی انور سادات ۲۶ مارس ۱۹۷۳ ۱۶ آوریل ۱۹۷۵
کابینهٔ ممدوح سالم سرلشکر ممدوح سالم انور سادات ۱۶ آوریل ۱۹۷۵ ۲ اکتبر ۱۹۷۸
کابینهٔ مصطفی خلیل د. مصطفی خلیل انور سادات ۲ اکتبر ۱۹۷۸ ۱۵ مایو ۱۹۸۰
کابینهٔ محمد انور السادات انور سادات انور سادات ۱۵ مایو ۱۹۸۰ ۶ اکتبر ۱۹۸۱ توسط افسران ارتش تابع گروه اسلامی ترور شد
کابینهٔ محمد حسنی مبارک حسنی مبارک حسنی مبارک ۶ اکتبر ۱۹۸۱ ۲ ژانویه ۱۹۸۲
کابینهٔ احمد فؤاد محیی الدین احمد فؤاد محیی الدین حسنی مبارک ۲ ژانویه ۱۹۸۲ ۵ ژوئن ۱۹۸۴
کابینهٔ کمال حسن علی سپهبد کمال حسن علی حسنی مبارک ۵ ژوئن ۱۹۸۴ ۴ سپتامبر ۱۹۸۵ به دلیل مشکلات جسمی استعفا کرد
کابینهٔ علی لطفی محمود د. علی لطفی محمود حسنی مبارک ۴ سپتامبر ۱۹۸۵ ۹ نوامبر ۱۹۸۶
کابینهٔ عاطف محمد صدقی د. عاطف محمد صدقی حسنی مبارک ۹ نوامبر ۱۹۸۶ ۴ ژانویه ۱۹۹۶
کابینهٔ کمال الجنزوری (الاولی) د. کمال الجنزوری حسنی مبارک ۴ ژانویه ۱۹۹۶ ۵ اکتبر ۱۹۹۹
کابینهٔ عاطف عبید د. عاطف عبید حسنی مبارک ۵ اکتبر ۱۹۹۹ ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ استعفا کرد
کابینهٔ احمد نظیف د. احمد نظیف حسنی مبارک ۹ ژوئیه ۲۰۰۴ ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ پس از انقلاب مصر سال ۲۰۱۱ م استعفا کرد
کابینهٔ احمد شفیق سپهبد احمد شفیق حسنی مبارک ۲۹ ژانویه ۲۰۱۱ ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ پس از برکناری حسنی مبارک، استعفا کرد
کابینهٔ احمد شفیق سپهبد احمد شفیق شورای عالی نیروهای مسلح مصر ۱۱ فوریه ۲۰۱۱ ۲۲ فوریه ۲۰۱۱ دولتش تا اعلام دولت جدید به کارش ادامه داد
کابینهٔ احمد شفیق سپهبد احمد شفیق شورای عالی نیروهای مسلح مصر ۲۲ فوریه ۲۰۱۱ ۳ مارس ۲۰۱۱ دولتش تا اعلام دولت جدید به کارش ادامه
کابینهٔ عصام شرف د. عصام شرف شورای عالی نیروهای مسلح مصر ۳ مارس ۲۰۱۱ ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱ دولت موقت تا پایان زمان انتقال قدرت
کابینهٔ کمال الجنزوری (دوم) د. کمال الجنزوری شورای عالی نیروهای مسلح مصر ۲۵ نوامبر ۲۰۱۱ ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۲
کابینهٔ هشام قندیل د. هشام قندیل محمد مرسی ۲۴ ژوئیه ۲۰۱۲ ۳ ژوئیه ۲۰۱۳ دومین دولت در زمان محمد مرسی
کابینهٔ حازم الببلاوی د. حازم ببلاوی عدلی منصور ۹ ژوئیه ۲۰۱۳ ۲۴ فوریه ۲۰۱۴ دومین دولت ائتلاف ملی پس از محمد مرسی
کابینهٔ ابراهیم محلب اول ابراهیم محلب عدلی منصور ۲۵ فوریه ۲۰۱۴ ۸ ژوئن ۲۰۱۴ دولت تا پایان انتخابات ریاست‌جمهوری به کار خود ادامه داد
کابینهٔ ابراهیم محلب دوم ابراهیم محلب عبدالفتاح سیسی ۱۷ ژوئن ۲۰۱۴ ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵ نخستین دولت در زمان عبدالفتاح سیسی
کابینهٔ شریف اسماعیل شریف اسماعیل عبدالفتاح سیسی ۱۹ سپتامبر ۲۰۱۵ ۷ ژوئن ۲۰۱۸
کابینهٔ مصطفی مدبولی مصطفی مدبولی عبدالفتاح سیسی ژوئن ۲۰۱۸ تاکنون

جستارهای وابسته

ویرایش

منابع

ویرایش

رؤساء الوزراء السابقون