نشان آذرآبادگان

(تغییرمسیر از نشان آذربادگان)
مدال نشان

بر اساس قرارداد سه جانبه شوروی، انگلیس و آمریکا در تاریخ ۱۲/۱۲/۱۳۲۴ مقرر شد تا نیروهای متفقین خاک ایران را ترک کنند؛ و با توجه به متزلزل بودن وضعیت امنیت در ایران گروهی به نام فرقه دموکرات آذربایجان به رهبری فردی به نام جعفر پیشه‌وری و با پشتیبانی پنهان ارتش سرخ قصد تجزیه آذربایجان را از ایران داشتند، برای رفع غائله آذربایجان حکومت قوام به کمک افراد محلی اقدام به شکست این گروه شبه نظامی نمود و در تاریخ ۲۱/۰۹/۱۳۲۵ این گروه را شکست داد.

به مناسبت این پیروزی توسط دولت وقت نشانی به نام نشان آذرآبادگان تهیه و به صورت رسمی به افراد تأثیرگذار در این پیروزی اهداء گردید.

منابعویرایش