نمودباوری

نمودباوری باوری در الهیات مسیحی که برخلاف سه‌گانه‌باوری (تثلیث) که خدای پدر، خدای پسر و روح‌القدس هر سه را همان خدا می‌داند، می‌گوید که این سه تنها نمودهایی از خدای یگانه هستند و نه خود خدا.

نمودباوری نزدیک به دو ایده سابلیانیسم و پاتریپاسیانیسم استکه هر دو به عنوان بدعت دینی از سوی کلیسای بزرگ و سپس کلیسای دولتی امپراتوری روم نکوهیده شدند.

منابعویرایش