باز کردن منو اصلی

اجلی

محتویات

نهادویرایش

مسند الیه.


[فعل].

[فعل].

نمونه:

است.

است.

فعلیهویرایش

بند فعلیه دارد.

نهادویرایش

پیکرند

[۱]

روزگار

[۱]

بی‌غمی


منابعویرایش