نیروی زمینی

نیروی زمینی یک نیروی آفندی است که اساسا بر روی زمین مبارزه می کند، به معنای وسیعتر یک شاخه نظامی زمین پایه، شاخه نظامی یا خدمات نظامی یک ملت یا کشور است. همچنین ممکن است با مالکیت مولفه هایی هوایی دارای مزیت های هوایی هم باشد. در درون نیروهای نظامی این کلمه ممکن است به معنای ارتش میدانی هم باشد.

بزرگترین نیروی زمینی جهان از نظر تعداد سربازان فعال نیروی زمینی ارتش آزادیبخش خلق چین با ۱،۵۰۰،۰۰۰ سرباز فعال و ۵۱۰،۰۰۰ سرباز ذخیره و سپس نیروی زمینی ارتش هند با ۱،۲۳۷،۱۱۷ نفر سرباز فعال و ۹۶۰،۰۰۰ نفر نیروی ذخیره است.