باز کردن منو اصلی

برای عملگری در نظریهٔ کنترل، هامیلتونی (نظریه کنترل) را ببینید.

در مکانیک کوانتومی، هامیلتونین (با نماد Hمشاهده‌پذیری است که متناظر با انرژی کل سیستم است. در واقع هامیلتونین عملگر انرژی است و صورت عملگری تابع هامیلتونی در مکانیک کلاسیک است.

در فیزیک مقدماتی، معمولاً فرض زیر را در نظر می‌گیرند:

در صورتی که هامیلتونی یک عملگر هرمیتی باشد، انرژی عددی حقیقی خواهد بود.

معادله شرودینگرویرایش

اگر   حالتی از سیستم در زمان t باشد:

 

که در آن   ثابت پلانک کاهیده‌است. این معادله با عنوان معادله شرودینگر نیز شناخته می‌شود (که حالتی مشابه معادله هامیلتون-ژاکوبی می‌دهد)

معادلات هامیلتونیویرایش

مقدار انتظاری هامیلتونی انرژی است که به صورت زیر تعریف می‌شود:

 

جستارهای وابستهویرایش