هیدروژن هالید

هیدروژن هالیدها ترکیبات معدنی دواتمی با فرمول HX هستد که X یک هالوژن است، هالوژنی مانند: فلوئور، کلر، برم، ید یا آستاتین.[۱] براثر حل شدن هیدروژن هالیدها در آب، محلولی اسیدی حاصل می‌شود که به آن‌ها معمولاً هیدروهالیک اسید گفته می‌شود.

ترکیب فرمول شیمیایی طول پیوند (H − X) برحسب پیکومتر/ (فاز گاز) مدل اتمی ممان دوقطبی فاز آبی (اسید)
هیدروژن فلوراید
(فلوئوران)
HF
Hydrogen-fluoride-2D-dimensions.svg
Hydrogen-fluoride-3D-vdW.svg
1.86
هیدروفلوئوریک اسید
هیدروژن کلرید

(کلوران)

HCl
Hydrogen-chloride-2D-dimensions.svg
Hydrogen-chloride-3D-vdW.svg
1.11
هیدروکلریک اسید
برمید هیدروژن (برومان)
HBr
Hydrogen-bromide-2D-dimensions.svg
Hydrogen-bromide-3D-vdW.svg
0.788
هیدربرومیک اسید
یدید هیدروژن
(یدان)
HI
Hydrogen-iodide-2D-dimensions.svg
Hydrogen-iodide-3D-vdW.svg
0.382
هیدرویدیک اسید
هیدروژن آستاتید
(آستاتان)
HAt
Hydrogen-astatide-2D-dimensions.svg
Hydrogen-astatide-calculated-3D-sf.svg
0.06-
هیدرواستاتیک اسید

منابعویرایش

  1. Greenwood, Norman N.; Earnshaw, Alan (1997). Chemistry of the Elements (2nd ed.). Oxford: Butterworth-Heinemann. ISBN 0080379419.