واحد زمان به هر فاصله منظم زمانی گفته می‌شود. به عبارت دیگر، واحد زمان عبارت است از یکا یا واحد یا کسری از زمان با اندازه مشخص. مهم‌ترین واحدهای زمانی در سامانه متریک یا دستگاه بین‌المللی یکاها تعریف شده‌اند. از نظر تاریخی، واحدهای زمان بر اساس حرکت اجرام فضایی مانند خورشید، ماه و زمین تعریف و توصیف می شده‌اند [۱]. سال و واحدهای بزرگتر از آن بر مبنای خورشید هستند و روز و واحدهای کوچکتر از آن مبتنی بر حرکت وضعی زمین کره زمین تعریف شده‌اند.

واحدهای زمانی استانداردویرایش

در سیستم بین‌المللی یکاها (دستگاه متریک)، واحد اصلی زمان ثانیه است.

واحدهای رایج زمانویرایش

سایر واحدهای زمانیویرایش

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش

  1. «Unit of time».