واژه‌های حرکت اندام

حرکات اندام‌ها و مفاصل در ورزش و پزشکی با واژگانی خاص بیان می‌شوند؛ مانند:

Body Movements I.jpg

۱. خم‌کردن یا فلِکسیون (flexion)، مانند خم‌شدن به جلو هنگام رکوع (فلِکسیونِ ستون فقرات)، یا مانند خم‌کردن زانو هنگام نشستن دوزانو (فلِکسیونِ زانو).

۲. صاف‌کردن یا اِکستانسیون (extension)، مانند صاف‌کردن زانو هنگام ایستادن (اِکستانسیونِ زانو)

۳. دورکردن یا اَبدوکسیون (abduction)، دورکردن اندام از محور بدن

۴. نزدیک‌کردن یا اَدوکسیون (adduction)، نزدیک‌کردن اندام به محور بدن

۵. بازکردن یا سوپیناسیون (supination)، مانند چرخش ساعد به خارج یا گذاشت پا روی زمین

۶. جمع‌کردن یا پروناسیون (pronation)، مانند چرخش ساعد به داخل یا برداشتن پا از روی زمین

۷. بالاکشیدن یا الواسیون (Elevation)، مانند بالا کشیدن شانه‌ها

۸. پایین‌کشیدن یا دِپرِسیون (depression)، مانند پایین کشیدن شانه‌ها

۹. جمع‌کردن به داخل یا اَنوِرسیون (inversion)، عمل اَنوِرسیون یا اینوِرژن هنگامی روی می‌دهد که بخواهیم سطح خارجی کف پا و انگشت کوچک پا را به زمین فشار دهیم. در این حالت، کف پاها به‌اصطلاح به سمت هم نگاه می‌کنند.

۱۰. بازکردن به بیرون یا اِوِرسیون (eversion)، عمل اِورشن هنگامی روی می‌دهد که بخواهیم سطح داخلی کف پا و مثلاً انگشت شست را به زمین فشار دهیم، در این حالت کف پا به سمت خارج نگاه می‌کند.

۱۱. جمع‌کردن انگشتان یا اُپوزیسیون (opposition)، حرکت انگشتان هنگام گرفتن چیزی

Body Movements II.jpg

۱۲. چرخاندن یا روتاسیون (روتاسیونِ خارجی و داخلی) (rotation)، مانند آنکه پاشنهٔ پاها را به هم چسبانیم و نوک پا را دور کنیم (چرخش خارجی مفصل زانو)


۱۳. حرت رفت‌وبرگشتی یا رِسیپروکال موشِن (Reciprocal motion)، حرکت تکراری بالا-پایین یا جلو-عقب

انواع فلِکسیونویرایش

عمل پلانتار فلکسیون هنگامی روی می‌دهد که مثلاً بخواهیم با پا پدال گاز را فشار دهیم. برعکسِ این عمل (فشردن پاشنهٔ پا به زمین و بالابردن انگشتان پا) را دورسی فلکسیون پا می‌نامند.

در دست نیز خم‌کردن دست از مچ طوری‌که کف دست به ساعد نزدیک شود را خم‌کردن کف دست (پالمار فلکسیون)، و برعکس آن را خم‌کردن پشت دست (دورسال فلکسیون) می‌نامند.

حرکات مفصل رانویرایش

حرکات مفصل ران در سه صفحه آناتومیکی عبارتنداز:

میزان حداکثر دامنهٔ حرکتیِ طبیعی مفصل ران در جهات مختلف:

جستارهای وابستهویرایش

منابعویرایش