وزن مخصوص (به انگلیسی: Specific weight)، نسبتِ وزن یک‌ماده به حجم آن را وزن مخصوص می‌گویند.[۱] وزن مخصوص را با گاما (γ) نمایش می‌دهند. فرمول تعیین وزن مخصوص یک‌ماده چنین است:

که در آن، نشانهٔ وزن مخصوص و نشانهٔ جرم واحد حجم یا چگالی و g نشانهٔ شتاب جاذبه است.

بین وزن مخصوص و چگالی (یا جرم حجمی) باید تفاوت گذاشت. چگالی نسبتِ جرم یک ماده به حجم آن است. چگالی مواد مستقل از شتاب گرانشی است و درحالی که مطابق فرمول بالا، وزن مخصوص یک ماده متأثر از شتاب گرانش است؛ بنابراین وزن مخصوص یک ماده در سطح زمین و سطحِ ماه متفاوت خواهد بود.

در واقع، فرمول وزن مخصوص (.g. m/v) است.

منابع ویرایش

  1. Streeter, Victor Lyle، Fluid mechanics، شابک ۹۶۴-۶۷۲۴-۴۴-۲