تفاوت میان نسخه‌های «آخرین روزهای پمپئی (فیلم ۱۹۲۶)»