چمنزارها، گرم‌دشت‌ها و درختچه‌زارهای معتدله - زبان‌های دیگر