ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه کردستان

دانشکده مهندسی برق و کامپیوترویرایش

ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه کردستان/برق

دانشکده مهندسی مکانیکویرایش

ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه کردستان/مکانیک

دانشکده مهندسی صنایعویرایش

ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه کردستان/صنایع

دانشکده مهندسی عمرانویرایش

ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه کردستان/عمران

دانشکده مهندسی معدنویرایش

ویکی‌پدیا:برنامه آموزشی ویکی‌پدیا/تکالیف/دانشگاه کردستان/معدن

دانشکده علومویرایش

دانشکده زبان و ادبیاتویرایش