ویکی‌پدیا:قواعد نام‌گذاری (فیلم‌ها)

این صفحه حاوی رهنمودهایی برای نام‌گذاری فیلم‌هاست. عنوان نوشتار یک فیلم -همانند کتاب یا هر اثر هنری دیگر- باید مورب باشد.

ابهام‌زداییویرایش

ابهام‌زدایی بین یک فیلم و عنوان‌های دیگرویرایش

 • اگر عنوان فیلم با عنوان هیچ نوشتاری در ویکی‌پدیا مشترک نباشد، عنوان فیلم به نوشتار داده می‌شود، و تمام.
 • اگر عنوان فیلم با عنوان یک یا چند نوشتارِ غیرفیلم مشترک باشد، با مقایسه‌ای بین نوشتارها وجود یا عدم وجود کاربرد اصلی برای عنوان تعیین می‌شود. حال:
  • اگر فیلم کاربرد اصلی باشد، عنوان مورد نظر -بدون هیچ ابهام‌زدایی با پرانتز- به نوشتار فیلم داده می‌شود.
  • اگر فیلم کاربرد اصلی نباشد، عنوان فیلم بعلاوهٔ «(فیلم)» به نوشتار فیلم داده می‌شود.
  در این صورت باید توسط سرنویس یا صفحهٔ ابهام‌زداییِ مناسب از کاربرد اصلی به فیلم پیوند داد.

مثال‌ها (به ترتیب)

ابهام‌زدایی بین چند فیلم همنامویرایش

 • اگر بیش از یک فیلم با یک عنوان وجود داشته باشد، با مقایسه‌ای بین همهٔ نوشتارهای فیلم و غیرفیلم، وجود یا عدم وجود کاربرد اصلی برای عنوان تعیین می‌شود:
  • در صورتی که یکی از فیلم‌ها کاربرد اصلی باشد، عنوان مورد نظر -بدون هیچ ابهام‌زدایی با پرانتز- به فیلم تعلق می‌گیرد و فیلم‌های دیگر با «فیلم» بعلاوهٔ سال انتشار فیلم ابهام‌زدایی می‌شوند.
  • در صورتی که هیچیک از فیلم‌ها کاربرد اصلی نباشد، همگی با «فیلم» بعلاوهٔ سال انتشار فیلم ابهام‌زدایی می‌شوند.
  هنگامی که بیش از یک فیلم با یک عنوان وجود داشته باشد، صفحه‌ای با عنوان فیلم بعلاوهٔ «(فیلم)» باید ساخته شده و به عنوان ابهام‌زدایی ناکامل به صفحهٔ ابهام‌زدایی مربوطه یا بخش مناسبی از آن تغییرمسیر یابد. این کار باعث تسهیل رسیدن به نوشتار مناسب شده و از ساخت اشتباهی و تکراری نوشتار یکی از فیلم‌ها در این عنوان در آینده جلوگیری می‌کند.
 • در موارد نادری که چند فیلمِ همنام در یک سال انتشار یافته باشند، برای ابهام‌زدایی باید اطلاعات بیشتری داخل پرانتز قرار داد.

مثال‌ها (به ترتیب)

مجموعه‌فیلم‌هاویرایش

 • برای نوشتارهایی دربارهٔ مجموعه‌فیلم‌ها، عنوان نوشتار باید عنوان مجموعه (مجموعه‌فیلم) یا موضوع مجموعه (مجموعه‌فیلم) باشد.
 • اگر دو مجموعه‌فیلم همنام داشته باشیم، از (مجموعه‌فیلم سال) برای ابهام‌زدایی استفاده می‌شود که در آن سال، سالِ انتشار نخستین فیلمِ مجموعه است.
 • اگر سه‌گانه‌ای معمولاً توسط منابع معتبر با عنوان سه‌گانه خوانده می‌شود، عنوان نوشتار می‌تواند سه‌گانه عنوان مجموعه انتخاب شود.

مثال‌ها (به ترتیب)