توضیحات الگو[نمایش] [ویرایش] [تاریخچه] [پاکسازی]

{{About}} is a commonly used ویکی‌پدیا:سرنویس on Wikipedia, and should be ویکی‌پدیا:سرنویس at the top of an article (but following {{Short description}}, if present), linking the reader to other articles with similar titles or concepts that they may have been seeking instead. The template has several formats, including:

 • {{About}}
 • {{About|Use1}}
 • {{About||Use2|Article2}}
 • {{About|Use1||Article2}}
 • {{About|Use1||Article2|and|Article3}}
 • {{About|Use1|Use2|Article2}}
 • {{About|Use1|Use2|Article2|and|Article3}}
 • {{About|Use1|Use2|Article2|Use3|Article3}}
 • {{About|Use1|Use2|Article2|other uses}}

Alternately, a section=yes parameter can be added to the {{About}} template for use at the top of a section. When using this parameter, the wording in the template changes to specify that it is being used in a section:

 • {{About|Use1|section=yes}}
 • {{About|Use1||Article2|section=yes}}
 • {{About|Use1|Use2|Article2|section=yes}}
 • {{About|Use1|Use2|Article2|and|Article3|section=yes}}
 • {{About|Use1|Use2|Article2|other uses|section=yes}}

A |text= option adds text to the end; note that this should be only used when truly necessary, and the other hatnote templates listed below don't suffice. This template also supports |selfref=.

For more options, find "{{About}}" in the text below.

For reference, see ویکی‌پدیا:سرنویس and documentation below.

TemplateData

این، توضیحاتِ الگوداده است که توسط TemplateWizard، ویرایشگر دیداری و دیگر ابزارها استفاده می‌شود. گزارش خطای ماهیانه برای این الگو را ببینید.

الگوداده درباره

این الگو یک الگوی سرنویس است که متن «این مقاله در باره … است. برای …، … را ببینید» را تولید می‌کند.

پارامترهای الگو[ویرایش داده‌های الگو]

استفاده از قالب‌بندی درون‌خطی برای پارامترهای این الگو ارجح است.

پارامترتوضیحاتنوعوضعیت
توصیف صفحه1

موضوع صفحه‌ای که این الگو در آن قرار گرفته است («این مقاله دربارهٔ … است»)

رشتهپیشنهادشده
توصیف صفحهٔ دیگر ۱2

موضوع صفحهٔ دیگر اول. اگر خالی بماند یا استفاده نشود، پیش‌فرض آن «برای دیگر کاربردها» است.

رشتهپیشنهادشده
عنوان صفحهٔ دیگر ۱3

عنوان صفحهٔ دیگر اول. اگر استفاده نشود، پیش‌فرض آن «[عنوان صفحه] (ابهام‌زدایی)» است.

نام صفحهپیشنهادشده
توصیف صفحهٔ دیگر ۲4

موضوع صفحهٔ دیگر دوم.

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ دیگر ۲5

عنوان صفحهٔ دیگر دوم. اگر استفاده نشود یا خالی بماند، و پارامتر چهارم وارد شده باشد، پیش‌فرض آن «[عنوان صفحه] (ابهام‌زدایی)» است.

نام صفحهاختیاری
توصیف صفحهٔ دیگر ۳6

موضوع صفحهٔ دیگر سوم.

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ دیگر ۳7

عنوان صفحهٔ دیگر سوم. اگر استفاده نشود یا خالی بماند، و پارامتر ششم وارد شده باشد، پیش‌فرض آن «[عنوان صفحه] (ابهام‌زدایی)» است.

نام صفحهاختیاری
توصیف صفحهٔ دیگر ۴8

موضوع صفحهٔ دیگر چهارم.

رشتهاختیاری
عنوان صفحهٔ دیگر ۴9

عنوان صفحهٔ دیگر چهارم. اگر استفاده نشود یا خالی بماند، و پارامتر هشتم وارد شده باشد، پیش‌فرض آن «[عنوان صفحه] (ابهام‌زدایی)» است.

نام صفحهاختیاری
بخشبخش section

برای تغییر جمله‌بندی به شکلی مناسب برای ابتدای بخش‌های مقاله‌ها، مقدارهای مثبت نظیر «yes» یا «بله» را در این پارامتر وارد کنید.

مقدار خودکار
yes
بولیاختیاری
متن سفارشیمتن text

متنی سفارشی برای افزودن به انتهای متن الگو.

رشتهاختیاری