ویکی‌پدیا:ویکی‌پروژه ادبیات ترکی/ایجاد/۱/۴

۱۵۱-۱۷۵ویرایش

ردیف نام منابع میان‌ویکی
۱۵۱
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 5. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 434. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
۱۵۲
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 5. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 435. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
۱۵۳
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 5. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 437. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۲۷۱.
۱۵۴
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 5. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 447. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۲۸۸.
۱۵۵
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 5. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 457. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • Əliyev, Heydər (23 May 1998). ""Xalq şairi" fəxri adının verilməsi haqqında" (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Respublikası Ədliyyə Nazirliyinin Qanunvericilik baş idarəsi. Archived from the original on 24 Mar 2013. Retrieved 24 Mar 2013.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۲۵۹.
۱۵۶
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 5. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 476. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
۱۵۷
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 5. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 525. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • "İbrahimov Mirzə Əjdər oğlu". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.
 • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۱۹۶.
۱۵۸
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 5. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 537. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
۱۵۹
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 5. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 542. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
۱۶۰
 • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 5. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 569. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
۱۶۱
 • Ahundov, Ehliman; Ferzaliyev, Tehmasib; Abbasov, Israfil (1985). Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri (به ترکی استانبولی). Vol. 1. Translated by Salim Sakaoğlu, Berat Alptekin, Esma Şimşek. İstanbul: Halk Kültürü Yayınları. p. 21.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست مترجمان (link)
 • Kafkasyalı, Ali (2006). İran Türkleri Aşık Muhitleri (به ترکی استانبولی). Erzurum: Eser Ofset. p. 58. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • Namazov, Qara (2004). Aşiqlar - Bioqrafik Məlumat Kitabı (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Səda nəşriyyatı. p. 23.
 • Qəhrəmanov, Cahangir (2005). Ramazan Korkmaz (ed.). Azərbaycan Klassik Ədəbiyyatından Seçmələr (به ترکی آذربایجانی). Vol. 3. Bakı: Şərq-Qərb. p. 284.
 • Kərimov, Paşa (2008). XVII əsr Azərbaycan Lirikası (antologiya) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Nurlan. p. 320.
 • Əliyeva, Xəyalə (2002). "Abbas Tufarqanlının Həyat Yolu və "Abbas-Gülgəz" Dastanı". In İsmayılov (ed.). Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər (به ترکی آذربایجانی). Vol. 11. Bakı: Səda. p. 307.
 • حسین محمدزاده صدیق، قوپوز نوازان دلسوخته آذربایجان (4): عاشیق عباس توفار قانلی، مقام موسیقیایی، آبان ۱۳۸۳، شماره ۳۲، صفحه ۱۲-۱۶
 • زارع شاهمرسی، پرویز (۱۳۸۶). عاشیقهای آذربایجان. تهران: آناس. ص. ۶۵. شابک ۹۶۴-۷۰۰۳-۱۰-۳۲ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).
 • کریمی، محمدرضا باغبان (۱۳۸۵). تاریخ ادبیات آذربایجان. ج. ۲. قم: دارالهدی. ص. ۵۱۷. شابک ۹۶۴-۱۳۴-۹۴۷-۵ مقدار |شابک= را بررسی کنید: checksum (کمک).
۱۶۲
 • Ahundov, Ehliman; Ferzaliyev, Tehmasib; Abbasov, Israfil (1985). Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri (به ترکی استانبولی). Vol. 1. Translated by Salim Sakaoğlu, Berat Alptekin, Esma Şimşek. İstanbul: Halk Kültürü Yayınları. p. 41.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست مترجمان (link)
 • Kafkasyalı, Ali (2006). İran Türkleri Aşık Muhitleri (به ترکی استانبولی). Erzurum: Eser Ofset. p. 54. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • Namazov, Qara (2004). Aşiqlar - Bioqrafik Məlumat Kitabı (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Səda nəşriyyatı. p. 356.
 • Qəhrəmanov, Cahangir (2005). Ramazan Korkmaz (ed.). Azərbaycan Klassik Ədəbiyyatından Seçmələr (به ترکی آذربایجانی). Vol. 3. Bakı: Şərq-Qərb. p. 293.
 • Kərimov, Paşa (2008). XVII əsr Azərbaycan Lirikası (antologiya) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Nurlan. p. 329.
 • Paşayeva, Səbihə (2005). "Sarı Aşığla Bağlı Rəvayətlər". In İsmayılov (ed.). Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər (به ترکی آذربایجانی). Vol. 18. Bakı: Səda. p. 112.
۱۶۳
 • Ahundov, Ehliman; Ferzaliyev, Tehmasib; Abbasov, Israfil (1985). Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri (به ترکی استانبولی). Vol. 1. Translated by Salim Sakaoğlu, Berat Alptekin, Esma Şimşek. İstanbul: Halk Kültürü Yayınları. p. 61.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست مترجمان (link)
 • Kabaklı, Ahmet (2003). Şiir İncelemeleri (به ترکی استانبولی). İstanbul: Türk Edebiyatı Vakfı Yayınları. p. 155.
 • Karaalioğlu, Seyıt Kemal (1982). Türk Edebiyatı Tarihi (به ترکی استانبولی). Vol. 1. İstanbul: İnkilap ve Aka Basımevi. p. 509. {{cite book}}: Unknown parameter |عنوان جلد= ignored (help)
 • Kocatürk, Vasfi Mahir (1964). Türk Edebiyatı Tarihi (به ترکی استانبولی). Ankara: Edebiyat Yayınevi. p. 423.
 • Hüseyin Özcan, Karacaoğlan’in Şiirlerinde Mevye, Turkish Studies, Vol. 3, No. 5 (2008), pp. 227-238.
۱۶۴
 • Ahundov, Ehliman; Ferzaliyev, Tehmasib; Abbasov, Israfil (1985). Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri (به ترکی استانبولی). Vol. 1. Translated by Salim Sakaoğlu, Berat Alptekin, Esma Şimşek. İstanbul: Halk Kültürü Yayınları. p. 66.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست مترجمان (link)
 • Xudabəyli, Maşallah (2009). "Aşıq Valeh (Həyat va Yaradıcılığı Haqqında)". In İsmayılov (ed.). Azərbaycan Şifahi Xalq Ədəbiyyatına Dair Tədqiqlər (به ترکی آذربایجانی). Vol. 28. Bakı: Səda. p. 137.
 • حسین محمدزاده صدیق، قوپوز نوازان دل سوخته آذربایجان: عاشیق واله (7) (بخش هفتم) ، مقام موسیقیایی، اسفند ۱۳۸۳، شماره ۳۶، صفحه ۶
 • زارع شاهمرسی، پرویز (۱۳۸۶). عاشیقهای آذربایجان. تهران: آناس. ص. ۸۸. شابک ۹۶۴-۷۰۰۳-۱۰-۳۲ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).
 • هیئت, جواد (1376). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۱ (ایکینجی ed.). تهران: وارلیق. p. ۲۱۶.
 • دیهیم، محمد (۱۳۷۱). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۵. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۱۶۵. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
۱۶۵
 • Ahundov, Ehliman; Ferzaliyev, Tehmasib; Abbasov, Israfil (1985). Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri (به ترکی استانبولی). Vol. 1. Translated by Salim Sakaoğlu, Berat Alptekin, Esma Şimşek. İstanbul: Halk Kültürü Yayınları. p. 81.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست مترجمان (link)
 • Namazov, Qara (2004). Aşiqlar - Bioqrafik Məlumat Kitabı (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Səda nəşriyyatı. p. 270.
 • زارع شاهمرسی، پرویز (۱۳۸۶). عاشیقهای آذربایجان. تهران: آناس. ص. ۸۰. شابک ۹۶۴-۷۰۰۳-۱۰-۳۲ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).
۱۶۶
 • Ahundov, Ehliman; Ferzaliyev, Tehmasib; Abbasov, Israfil (1985). Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri (به ترکی استانبولی). Vol. 1. Translated by Salim Sakaoğlu, Berat Alptekin, Esma Şimşek. İstanbul: Halk Kültürü Yayınları. p. 156.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست مترجمان (link)
 • Namazov, Qara (2004). Aşiqlar - Bioqrafik Məlumat Kitabı (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Səda nəşriyyatı. p. 185.
 • M. Öcal Oğuz, Azerbaycanlı Aşık Hüseyin Şemkirli, Milli Folklor, Vol. 4, No. 13 (1992), pp. 35-38.
۱۶۷
 • Ahundov, Ehliman; Ferzaliyev, Tehmasib; Abbasov, Israfil (1985). Azerbaycan Aşıkları ve El Şairleri (به ترکی استانبولی). Vol. 1. Translated by Salim Sakaoğlu, Berat Alptekin, Esma Şimşek. İstanbul: Halk Kültürü Yayınları. p. 172.{{cite book}}: نگهداری یادکرد:نام‌های متعدد:فهرست مترجمان (link)
 • Namazov, Qara (2004). Aşiqlar - Bioqrafik Məlumat Kitabı (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Səda nəşriyyatı. p. 307.
۱۶۸
 • Mümtaz, Salman (2006). Azərbaycan Ədəbiyyatının Qaynaqları (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Avrasiya Press. p. 82.
۱۶۹
 • Osmanlı, Vəli (2010). Azərbaycan Romantizmi (به ترکی آذربایجانی). Vol. 1. Bakı: Elm. p. 11.
 • Semedli, Elza (2012). "Ali Bey Hüseynzade'nin Edebı Faaliyeti". In Semedova (ed.). Azərbaycan Dünya Ədəbiyyatinda (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Xəzər Universitəsi Nəşriyyatı. p. 137.
 • "Hüseynzadə ƏIi bəy Hüseyn bəy oğlu". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.
۱۷۰
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM. p. 51.
۱۷۱
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM. p. 156.
۱۷۲
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM. p. 175.
 • VIAF ID: 79426909
۱۷۳
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM. p. 197.
۱۷۴
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM. p. 219.
۱۷۵
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM. p. 250.

۱۷۶-۲۰۰ویرایش

ردیف نام منابع میان‌ویکی
۱۷۶
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM. p. 260.
۱۷۷
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM. p. 312.
۱۷۸
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM. p. 322.
۱۷۹
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM. p. 347.
۱۸۰
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM. p. 357.
 • محمود عطاگزلی، نگاهی به زندگانی مسکین قلیچ، فصلنامه یاپراق، سال ۱، شماره ۱، ۱۳۷۷، صفحه ۳۰-۳۸.
۱۸۱
 • Əskər, Ramiz (2011). Türkmən Şeri Antologiyası (XVII-XIX Əsrlər) (به ترکی آذربایجانی). Bakı: MBM. p. 369.
۱۸۲
 • Kafkasyalı, Ali (2006). İran Türkleri Aşık Muhitleri (به ترکی استانبولی). Erzurum: Eser Ofset. p. 130. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • بابایی نیولویی، علی (۱۳۸۹). نام‌آوران ارومیه. تهران: تکدرخت. ص. ۱۲۲. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۹-۲۹-۳.
 • آیریملو، جمال؛ شافعی، حمید (۱۳۷۸). بالوولو میسکین. ارومیه: ادیبان. شابک ۹۶۴-۷۰۵۱-۰۰-X.
 • ۱۸۳
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 6. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 198. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
 • بابایی نیولویی، علی (۱۳۸۹). نام‌آوران ارومیه. تهران: تکدرخت. ص. ۱۲۸. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۹-۲۹-۳.
 • ۱۸۴
  ۱۸۵
  • بابایی نیولویی، علی (۱۳۸۹). نام‌آوران ارومیه. تهران: تکدرخت. ص. ۱۵۲. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۹-۲۹-۳.
  • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۵۸.
  • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۱. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۴۵۳. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
  ۱۸۶
  • بابایی نیولویی، علی (۱۳۸۹). نام‌آوران ارومیه. تهران: تکدرخت. ص. ۱۵۵. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۹-۲۹-۳.
  • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۴۱.
  • دیهیم، محمد (۱۳۶۷). تذکره‌ی شعرای آذربایجان - تاریخ زندگی و آثار. ج. ۱. تبریز: آذرآبادگان تبریز. ص. ۲۹۵. از پارامتر ناشناخته |ماه= صرف‌نظر شد (کمک)
  ۱۸۷
  • Namazov, Qara (2004). Aşiqlar - Bioqrafik Məlumat Kitabı (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Səda nəşriyyatı. p. 34.
 • بابایی نیولویی، علی (۱۳۸۹). نام‌آوران ارومیه. تهران: تکدرخت. ص. ۱۸۰. شابک ۹۷۸-۶۰۰-۵۵۵۹-۲۹-۳.
 • زارع شاهمرسی، پرویز (۱۳۸۶). عاشیقهای آذربایجان. تهران: آناس. ص. ۵۸. شابک ۹۶۴-۷۰۰۳-۱۰-۳۲ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).
 • ۱۸۸
  ۱۸۹
  ۱۹۰
  • Babayev, Yaqub (2009). XII-XIV Əsrlər Ana Dilli Lirik Şeririmizin İnkişaf Yolu (به ترکی آذربایجانی). Bakı: Elm və Təhsil. p. 171.
  ۱۹۱
  • "Rəsul Rza". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.
  • تایرل، مدیحه س (۱۳۹۱). ابعاد پنهان ادبیات آذربایجانی در دوره‌ی شوروی ۱۹۲۰-۱۹۹۰. ترجمهٔ اسماعیل فقیه. تهران: نشر مرکز. ص. ۸۲. شابک ۹۷۸-۹۶۴-۲۱۳-۱۵۸-۷.
  • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۱۹۲.
  ۱۹۲
  • قولی‌یئف, ولایت (1381). تاریخده ایزقوْیان آذربایجانلیلار (به South Azerbaijani). Translated by امیر عقیقی بخشایشی. قم: بخشایش نشریاتی. p. ۴۳۱.
  • هیئت, جواد (1369). آذربایجان ادبیات تاریخینه بیر باخیش (به South Azerbaijani). Vol. ۲. تهران: وارلیق. p. ۳۰۱.
  ۱۹۳
  • Sedat Adigüzel, Elçin'in Posta Şubesinde Hayal Oyunu Üzerine Yapisalci Bir Yaklaşim, Turkish Studies, Vol. 6, No. 1 (2011), pp. 293-303.
  • "Elçin". Cəlil Məmmədquluzadə Ensiklopediyası (به ترکی آذربایجانی). Azərbaycan Yazıçılar Birliyi. Archived from the original on 23 Mar 2013. Retrieved 23 Mar 2013.
  ۱۹۴
  ۱۹۵
  • Kafkasyalı, Ali (2006). İran Türkleri Aşık Muhitleri (به ترکی استانبولی). Erzurum: Eser Ofset. p. 50. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  ۱۹۶
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 6. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 133. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Kafkasyalı, Ali (2006). İran Türkleri Aşık Muhitleri (به ترکی استانبولی). Erzurum: Eser Ofset. p. 86. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • زارع شاهمرسی، پرویز (۱۳۸۶). عاشیقهای آذربایجان. تهران: آناس. ص. ۶۷. شابک ۹۶۴-۷۰۰۳-۱۰-۳۲ مقدار |شابک= را بررسی کنید: length (کمک).
  ۱۹۷
  • Kafkasyalı, Ali (2006). İran Türkleri Aşık Muhitleri (به ترکی استانبولی). Erzurum: Eser Ofset. p. 91. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 6. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 338. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  ۱۹۸
  • Kafkasyalı, Ali (2006). İran Türkleri Aşık Muhitleri (به ترکی استانبولی). Erzurum: Eser Ofset. p. 93. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  ۱۹۹
  • Kafkasyalı, Ali (2002). İran Türk Edebiyatı Antolojisi. Arastırmalar Serisi 47 (به ترکی استانبولی). Vol. 6. Erzurum: Atatürk Üniversitesi Yayınevi. p. 199. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  • Kafkasyalı, Ali (2006). İran Türkleri Aşık Muhitleri (به ترکی استانبولی). Erzurum: Eser Ofset. p. 137. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)
  ۲۰۰
  • Kafkasyalı, Ali (2006). İran Türkleri Aşık Muhitleri (به ترکی استانبولی). Erzurum: Eser Ofset. p. 135. {{cite book}}: Unknown parameter |ماه= ignored (help)