ویکی‌پدیا:گزارش دیتابیس/فعالیت کاربرها/بدون ربات/مه ۲۰۱۵

<< آمار ماه قبل

آمار با ربات مه ۲۰۱۵

آمار بدون ربات مه ۲۰۱۵

آمار بعد >>

این آمار سی ام هرماه توسط ربات آرش به‌روز می‌شود.

بروز شده توسط ربات در تاریخ: ۱ ژوئن ۲۰۱۵ (۲۰۱۵-06-۰۱)

(۱۱ خرداد ۱۳۹۴ ساعت ۶:۵۱ به وقت ایران)

رتبه کاربر گروه کاربر ویرایش
کلی
مقاله بحث
مقاله
کاربر بحث
کاربر
ویکی‌پدیا پرونده مدیاویکی الگو راهنما رده درگاه بحث
ویکی‌پدیا
بحث
پرونده
بحث
مدیاویکی
بحث
الگو
بحث
راهنما
بحث
رده
کل
ویرایش‌ها
۱ World Cup 2010 کاربر ۲۷۶۵ ۲۲۲۸ ۱۷۱ ۹ ۱۰۷ ۶۵ ۷ ۰ ۷۷ ۰ ۹۷ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۱۲۵۵۷۷
۲ Mahdy Saffar کاربر ۱۴۳۸ ۹۷۸ ۱۹ ۸۲ ۲۳۱ ۹۵ ۳ ۰ ۲۴ ۱ ۲ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۵۹
۳ Arash.pt مدیر ۱۳۰۱ ۷۶۱ ۴۴ ۵۱ ۲۶۵ ۱۴۱ ۱ ۱۹ ۱۰ ۱ ۳ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۰۰۹
۴ Qian.neewan کاربر ۱۱۰۴ ۳۲۴ ۴ ۲۰۵ ۸۴ ۲۷۳ ۱۳ ۰ ۶۳ ۰ ۲۲ ۱۰۹ ۲ ۰ ۰ ۴ ۰ ۰ ۲۴۶۹
۵ Yamaha5 مدیر ۱۰۱۵ ۵۰۶ ۹ ۴۱ ۱۷۴ ۱۵۸ ۹ ۵۴ ۴۴ ۰ ۱۵ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۴۹۹۱۷
۶ دالبا مدیر ۹۹۰ ۴۳۹ ۴۲ ۵۱ ۷۷ ۱۴۸ ۴۴ ۱۷ ۱۱۹ ۱ ۳۲ ۰ ۷ ۱ ۰ ۹ ۰ ۰ ۳۹۹۱۱
۷ نوژن مدیر ۸۱۶ ۵۵۶ ۴۲ ۴ ۱۰۰ ۸۹ ۲ ۱ ۱۷ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۵۲۵
۸ Kasir کاربر ۸۰۸ ۶۰۸ ۱۷ ۱۴ ۴۰ ۵۰ ۴۷ ۰ ۱۵ ۰ ۱۱ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۷۸۸۴
۹ درپیت کاربر ۷۱۸ ۶۸۵ ۱۴ ۴ ۲ ۶ ۲ ۰ ۲ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۰۲
۱۰ ماني مدیر ۷۰۷ ۴۶۷ ۱۵۲ ۰ ۹ ۳۶ ۰ ۰ ۳۷ ۰ ۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۷۰۸۲
۱۱ Omid.koli کاربر ۶۸۷ ۳۲۷ ۱۷ ۳ ۱۲۷ ۹۷ ۰ ۰ ۱۰۲ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۱۰۵۵۰
۱۲ Tisfoon کاربر ۶۸۴ ۶۴۱ ۲۵ ۰ ۴ ۷ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۲۱۸
۱۳ Nshervsampad کاربر ۶۵۵ ۴۶۲ ۱۳ ۳۶ ۷۴ ۶۴ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۱۳۶
۱۴ Saeidpourbabak کاربر ۶۳۰ ۵۰۹ ۴۰ ۱۳ ۲۳ ۳۲ ۱ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۶۹۵
۱۵ Hamidhassani1 کاربر ۶۲۷ ۵۵۷ ۰ ۵۰ ۸ ۱۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۶۱
۱۶ Alborzagros کاربر ۵۶۳ ۲۵۲ ۱۸ ۰ ۳۴ ۱۷۴ ۳ ۰ ۵۴ ۰ ۷ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲۰ ۰ ۰ ۶۸۹۳۵
۱۷ Huji مدیر ۵۴۷ ۲۶۵ ۱۴ ۹ ۲۷ ۱۵۹ ۳ ۲ ۳۳ ۰ ۹ ۸ ۱۶ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲۷۸۱۶
۱۸ Far-gh کاربر ۴۹۳ ۲۷۴ ۱ ۱۹ ۶۲ ۱۲۳ ۲ ۰ ۸ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۳۶۳
۱۹ Mehran مدیر ۴۶۷ ۱۹۹ ۲۹ ۱۶ ۸۵ ۱۲۴ ۰ ۲ ۷ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱۵۸۵۸
۲۰ Freshman404 کاربر ۴۵۰ ۳۰۱ ۵ ۵۴ ۵۶ ۲۴ ۰ ۰ ۲ ۰ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۴۴۳۵
۲۱ HaDi کاربر ۴۴۲ ۱۶۹ ۱۶ ۱۳ ۱۹ ۲۵ ۰ ۰ ۲۲ ۰ ۱۷۷ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۲۳۶
۲۲ Paiamshadi کاربر ۴۰۴ ۳۸۲ ۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۷۶۵
۲۳ Taddah کاربر ۳۸۲ ۳۵۱ ۲۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۸۷۳
۲۴ Sicaspi کاربر ۳۷۵ ۲۸۸ ۲۳ ۰ ۱۷ ۲۲ ۰ ۰ ۵ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۲ ۳۳۹۰۰
۲۵ ارژنگ مدیر ۳۷۰ ۲۱۲ ۴۶ ۵ ۷۰ ۲۸ ۰ ۱ ۲ ۰ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۱۸۶۸۴
۲۶ عارون کاربر ۳۶۴ ۲۲۵ ۲ ۳۵ ۱۲ ۴۶ ۶ ۰ ۰ ۰ ۳۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۴۸۲۲
۲۷ Diako1971 کاربر ۳۵۷ ۲۵۹ ۵۲ ۸ ۱۴ ۱۰ ۰ ۰ ۱۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۵۹۷
۲۸ Nargess.n کاربر ۳۴۹ ۳۲۶ ۰ ۹ ۵ ۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۴۴
۲۹ Sahehco مدیر ۳۳۹ ۱۲۶ ۲۸ ۲۸ ۶۲ ۸۷ ۰ ۳ ۴ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۵۷۶
۳۰ Abiii13wp کاربر ۳۳۲ ۲۰۷ ۵ ۱۴ ۲۹ ۴۷ ۱۶ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۳۸
۳۱ Tgeik کاربر ۳۲۲ ۲۶۲ ۵ ۱۶ ۲۱ ۱۲ ۲ ۰ ۲ ۰ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۱۳
۳۲ Reza Amper کاربر ۳۱۸ ۲۴۰ ۴ ۱۲ ۱۵ ۱۲ ۰ ۰ ۳۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۵۳۵
۳۳ همان مدیر ۳۱۷ ۳۱۰ ۶ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۸۴۶۷
۳۴ وهمن کاربر ۳۰۷ ۲۲۶ ۰ ۳۸ ۳۱ ۱۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶۱۹
۳۵ نیک آئین کاربر ۲۹۵ ۲۴۶ ۰ ۰ ۲۱ ۲۱ ۰ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۲
۳۶ Reza luke کاربر ۲۸۶ ۲۳۵ ۱۰ ۳ ۶ ۳ ۳ ۰ ۱۹ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۸۵۵۳
۳۷ Behnam mancini کاربر ۲۷۶ ۲۴۴ ۰ ۲ ۳ ۸ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۹۶۸
۳۸ Hamedvahid کاربر ۲۶۰ ۶۳ ۱۵ ۷۴ ۶ ۳ ۰ ۰ ۹۲ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۲۷۴۹۵
۳۹ Navidff کاربر ۲۵۹ ۱۶۹ ۲ ۰ ۰ ۵ ۱ ۰ ۲۰ ۰ ۶۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۱۹۲
۴۰ Esmatly کاربر ۲۵۳ ۲۱۵ ۵ ۱۰ ۱۳ ۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۳۵
۴۱ F4fluids کاربر ۲۴۶ ۲۳۲ ۶ ۰ ۶ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۲۸
۴۲ F.derakhshan کاربر ۲۲۷ ۲۲۰ ۰ ۳ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۴۸
۴۳ زاید الوصف کاربر ۲۲۷ ۱۲۸ ۱ ۰ ۰ ۴۶ ۱۰ ۰ ۲ ۰ ۳۹ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۸۷
۴۴ Shfarshid کاربر ۲۲۱ ۱۷۸ ۱۴ ۱۶ ۴ ۰ ۰ ۰ ۷ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۰۹۷
۴۵ مسعود بوکانی کاربر ۲۲۱ ۱۹۵ ۰ ۳ ۱۸ ۳ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۱۹۸
۴۶ مانفی کاربر ۲۰۸ ۱۷۵ ۲۵ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۱ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۳۷۰
۴۷ Majidshekari کاربر ۱۸۹ ۱۵۶ ۰ ۹ ۰ ۰ ۳ ۰ ۲۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۶۱۴
۴۸ Hariva کاربر ۱۸۵ ۱۷۰ ۸ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۴۳۴
۴۹ MRG90 مدیر ۱۸۰ ۷۴ ۱۸ ۰ ۲۲ ۴۵ ۲ ۱ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۱۴۰
۵۰ Kian کاربر ۱۷۹ ۱۴۹ ۰ ۲ ۰ ۰ ۲۶ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۱۰
۵۱ Ebraminio مدیر ۱۷۶ ۱۱۷ ۴ ۰ ۴ ۱۷ ۰ ۲۳ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۱۸۸۶
۵۲ Asemanhashtom کاربر ۱۷۵ ۱۷۲ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۹۰
۵۳ سمپاد2000 کاربر ۱۷۲ ۱۳۹ ۷ ۱۱ ۱۲ ۰ ۰ ۰ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۲
۵۴ Azarbarzin کاربر ۱۷۱ ۱۴۲ ۰ ۶ ۴ ۱۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۵۴
۵۵ Arfarshchi کاربر ۱۷۰ ۷۶ ۱۳ ۲۰ ۸ ۵ ۰ ۰ ۴۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۱۲۸۸۳
۵۶ Mreza127k کاربر ۱۷۰ ۱۷۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۵۰
۵۷ Fatemi مدیر ۱۶۸ ۹۸ ۳ ۴ ۴۲ ۱۳ ۱ ۰ ۳ ۰ ۲ ۰ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۲۷۴۶۲
۵۸ BlueBlack کاربر ۱۶۵ ۴۹ ۰ ۷۹ ۵ ۱۸ ۰ ۰ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۱۹
۵۹ P.arashnia کاربر ۱۶۱ ۱۳۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۲۹۳
۶۰ Mitra.sh1368 کاربر ۱۵۹ ۱۵۸ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۷۵۴
۶۱ Mossali کاربر ۱۵۵ ۱۴۵ ۰ ۲ ۶ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۵
۶۲ 3000MAX کاربر ۱۵۱ ۷۵ ۴ ۸ ۸ ۵۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۲۸
۶۳ Raatin کاربر ۱۵۱ ۱۴۳ ۴ ۰ ۳ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۹۰۴
۶۴ مصطفی 8 کاربر ۱۳۵ ۱۱۴ ۰ ۲ ۱ ۲ ۰ ۰ ۱۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۹۴
۶۵ Mardetanha مدیر ۱۳۴ ۱۲۰ ۰ ۱ ۸ ۴ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۳۶۰۵۶
۶۶ Jacilason کاربر ۱۳۲ ۹۴ ۶ ۰ ۲۴ ۱ ۲ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶۶۶
۶۷ Shalooei کاربر ۱۳۲ ۱۳۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۲
۶۸ AmirAK کاربر ۱۲۹ ۱۰۹ ۴ ۱۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۰۵۶
۶۹ نریمانی 152 کاربر ۱۲۸ ۴۸ ۲ ۷۵ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۳۹
۷۰ Mpj7 کاربر ۱۲۸ ۱۲۶ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۱
۷۱ Meysam کاربر ۱۲۶ ۱۰۴ ۶ ۱ ۱۱ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۴۶۹
۷۲ Ladsgroup مدیر ۱۲۶ ۱۰ ۰ ۱۱ ۲۰ ۴۶ ۲۸ ۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۶ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۴۸۲۸۳
۷۳ XerxesII کاربر ۱۲۴ ۱۲۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۲۶۴
۷۴ Iroony کاربر ۱۲۱ ۹۶ ۱۱ ۱ ۱۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۷۲۸۴
۷۵ طاها کاربر ۱۲۱ ۷۴ ۲ ۲ ۱۰ ۳۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۹۳۶
۷۶ شخص کاربر کاربر ۱۱۹ ۱۱۲ ۰ ۴ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۲۵
۷۷ Amirali-E کاربر ۱۱۷ ۱۱۴ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۶۶۵
۷۸ Shahrooz m20 کاربر ۱۱۲ ۱۰۴ ۳ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۵۹۱
۷۹ Shaahinmail کاربر ۱۱۱ ۱۱۰ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۲۹
۸۰ Iranianson کاربر ۱۱۱ ۱۰۰ ۲ ۰ ۷ ۱ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۸۶۷
۸۱ Seiavoshy کاربر ۱۰۷ ۰ ۰ ۰ ۱۰۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۱۱
۸۲ Γεωργός کاربر ۱۰۵ ۹۱ ۲ ۰ ۹ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۰۰
۸۳ درفش کاویانی مدیر ۱۰۵ ۳۷ ۴ ۴ ۱۵ ۳۳ ۰ ۰ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۷۳۹۲
۸۴ Nightryder84 کاربر ۱۰۴ ۹۱ ۰ ۷ ۰ ۱ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۰۱۱۸
۸۵ Wikimostafa کاربر ۱۰۰ ۸۳ ۰ ۳ ۱۲ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۸۶
۸۶ مسعود کاربر ۹۹ ۸۹ ۰ ۴ ۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۲۶۷
۸۷ Ali.kha.79 کاربر ۹۷ ۹۷ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۰
۸۸ Komeylreyhani کاربر ۹۷ ۸۱ ۴ ۱ ۱۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۳۸
۸۹ Poori95 کاربر ۹۶ ۸۳ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷
۹۰ JavadBakhshi13 کاربر ۹۶ ۷۸ ۱۸ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۷۴
۹۱ AnuJuno کاربر ۹۶ ۳۶ ۷ ۰ ۱۰ ۳۸ ۰ ۰ ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۱۸۶
۹۲ Mani-bakhtiar کاربر ۹۴ ۷۹ ۵ ۰ ۱۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۹۳۳
۹۳ Mahdi28 کاربر ۹۴ ۷۱ ۶ ۱ ۱۴ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۳۶
۹۴ Samak کاربر ۹۴ ۵۶ ۵ ۱ ۶ ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۱۷۶۵۹
۹۵ Mehrdad elli کاربر ۹۳ ۷۸ ۳ ۵ ۳ ۱ ۱ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۲۶
۹۶ Alirezamim کاربر ۸۹ ۸۹ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۹۷۷
۹۷ XOXOXO مدیر ۸۸ ۲۹ ۵ ۸ ۱۶ ۲۳ ۳ ۱ ۳ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۱۲۱۴
۹۸ A.berjis کاربر ۸۶ ۸۳ ۰ ۰ ۱ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۸۶
۹۹ Ziraksima کاربر ۸۶ ۶۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲۶ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۴۹۶
۱۰۰ Sa.vakilian کاربر ۸۶ ۳۹ ۱۰ ۰ ۴ ۳۱ ۰ ۰ ۰ ۰ ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵۶۱۵