پاشایی

یک نام خانوادگی‌ که عموما به مرتضی پاشایی اشاره دارد

پاشایی یک نام خانوادگی‌ است که می‌تواند به افراد زیر اشاره داشته‌باشد: