پاشایی

نام خانوادگی

پاشایی یک نام خانوادگی‌ است که می‌تواند به افراد زیر اشاره داشته‌باشد: