پدیده اجتماعی کلیه وقایع یا امور اجتماعی است بشرط اینکه عینی، قابل رویت و قابل تبیین علمی باشد. این وقایع از تعامل عناصر فرهنگ و نافرهنگ (شرایط بیرون فرهنگ) در یک جامعه به وجود می آید. در واقع پدیدهٔ اجتماعی از حیث عینی فرهنگ ( و نه وجه خودآگاه آن) و نافرهنگ (و لذا نه چندان ارادی) سر می زند.در واقع پديده اجتماعي به كنش اجتماعي و آثار و پيامد هاي آن گفته ميشود.لازم به ذكر است كه كنش اجتماعي خرد ترين پديده اجتماعي است.

یک پدیدهٔ اجتماعی همواره به شرط عینیت مورد مطالعه است. اما این عینیت شامل نرم‌افزارهای فکری و رفتاری هم می‌شود. بنابراین مثلاً خود مجلس، کابینه، وزارتخانه و مدارس پدیدهٔ اجتماعی نیستند. مجموعه تعاملات و رفتارها در ارتباط با این پدیدارها نیز داخل در پدیده‌اند. مشروط به اینکه آن‌ها از قبل به‌طور مقبولی در دانش سرا قابل توضیح علمی شده باشد.