باز کردن منو اصلی
پرچم‌های گل نرگس با بساکهای برجستهٔ حامل گرده.

پرچم اندام نر گیاهان در تولید مثل جنسی می‌باشد، که از دو قسمت میله و بساک تشکیل شده‌است.[۱]

جایگیریویرایش

گونه‌های جایگیری پرچم‌ها در گل:

روبه‌گل‌برگی: که پرچم‌ها رو به روی گل‌برگها قرار دارند.
روبه‌کاس‌برگی: پرچمها رو به روی کاس‌برگها و در نتیجه متناوب با گل‌برگ‌ها قرار می‌گیرند.
 
نمودگاری از اجزاء گل:
۱. نهنج
۲. کاس‌برگ
۳. گل‌برگ
۴. پرچم
۵. برچه
نهان‌پرچم‌ها: پرچم‌ها در درون لوله گل قرار می‌گیرند و دیده نمی‌شوند و گل‌برگ‌ها به هم پیوسته هستند.
پیداپرچم‌ها: پرچم‌ها به وضوح دیده می‌شوند و گل‌برگ‌ها جدا از یکدیگر هستند.[۲]

نگارخانهویرایش

منابعویرایش

  1. دخت سیدمظفری، فریده، تشریح و مورفولوژی گیاهی، ۱۳۷۸.
  2. دانشنامهٔ رُشد