پسی² جوی یک ستاره است که در صورت فلکی جوی قرار دارد.

پسی² جوی
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی جوی (صورت فلکی)
بعد ۰۴h ۳۵m ۳۳.۰۳۸۵s
میل ‏ ۴۴.۴۲۹″ ۳۳′ ‎−۳۰°
قدر ظاهری (ع) ۳.۸۱۷
مشخصات
نوع طیف G8IIIa
شاخص رنگ U−B +0.72
شاخص رنگ B−V +0.98
شاخص رنگ R−I +0.49
اخترسنجی
سرعت شعاعی (Rv)−۴.۰ ± ۰.۹ ک.م./ث
حرکت خاص (μ) بعد: −۴۸.۹۲ mas/yr
میل: −۱۲.۷۵ mas/yr
اختلاف‌منظر (π)۱۵.۶۲ mas
قدر مطلق (MV)−۰.۲۱
جزئیات
شعاع۱۲ R
نام‌گذاری‌های دیگر
Theemim, Theemin, Beemin, υ2 Eri, Upsilon2 Eridani, Upsilon2 Eri, 52 Eridani, 52 Eri, CD−30 1901, CPD−30 631, FK5 170, GC 5614, HD 29291, HIP 21393, HR 1464, PPM 280424, SAO 195148.
ارجاعات پایگاه‌های داده
سیمباداطلاعات

منابع ویرایش