پلزیوموناس شیگلوئیدس

پلزیوموناس شیگلوئیدس
آرایه‌شناسی
فرمانرو: باکتری‌ها
شاخه: پروتئوباکتریا
رده: گاماپروتئوباکتریا
راسته: انتروباکتریالس
تیره: پلزیوموناسه
سرده: پلزیوموناس
گونه: پلزیوموناس شیگلوئیدس
نام علمی
Plesiomonas shigelloides
corrig. (Bader 1954)
Habs and Schubert 1962
مترادف

سودوموناس شیگلوئیدس (Bader 1954)
آئروموناس شیگلوئیدس (Bader 1954) Ewing et al. 1961
فرگوسونیا شیگلوئیدس (Bader 1954) Sebald and Véron 1963

پلزیوموناس شیگلوئیدس (Plesiomonas shigelloides)، یک باکتری بی‌هوازی اختیاری، میله‌ا‌شکل و گرم منفی است که از آب‌های شیرین، ماهی و نرم‌تنان جدا شده‌است. همچنین از روده بسیاری از پستانداران، مارها و خزندگان نیز جدا شده‌است. عفونت‌های باکتری به شکل گاستروانتریت و اسهال خود را نشان می‌دهد اما در افراد دچار نقصان در سیستم ایمنی، به شکل سپتی سمی (عفونت خون) خود را نشان می‌دهد. باکتری در خانواده انتروباکتریاسه قرار دارد. برخی از سویه‌های پلزیوموناس دارای آنتی‌ژن‌های مشترکی با شیگلا سونئی می‌باشند. از این رو، واکنش متقاطع با آنتی سرم‌های شیگلا از خود نشان می‌دهند. تست اکسیداز برای پلزیوموناس مثبت است اما شیگلا منفی است. تست DNAase برای پلزیوموناس مثبت است.[۱]

اکثر سویه‌های پلسیوموناس شیگلوئیدس بوسیله تاژک‌های قطبی دارای قابلیت حرکت می‌باشند. این ارگانیسم می‌تواند برای انسان بیماری‌زا باشد و باعث ناراحتی‌های گوارشی شود. عمده‌ترین نشانه این بیماری اسهال می‌باشد. این میکروارگانیسم از طریق مصرف صدف‌ها، خرچنگ‌ها و ماهی به انسان انتقال می‌یابد. این ارگانیسم یک انتروتوکسین مقاوم به حرارت تولید می‌کند.

منابع

  1. Niedziela T, Lukasiewicz J, Jachymek W, Dzieciatkowska M, Lugowski C, Kenne L (April 2002). "Core oligosaccharides of Plesiomonas shigelloides O54:H2 (strain CNCTC 113/92): structural and serological analysis of the lipopolysaccharide core region, the O-antigen biological repeating unit, and the linkage between them". J. Biol. Chem. 277 (14): 11653–63. doi:10.1074/jbc.M111885200. PMID 11796731.