باکتری‌های پروتئینی یا پروتئوباکتریا (Proteobacteriaشاخه بزرگی از باکتری‌های گرم منفی است که شامل باکتری‌های متنوعی مانند اشریشیا کلی، کامپیلوباکتر، سالمونلا، ویبریو، یرسینیا و … می‌شود. همه آن‌ها غشای خارجی لیپوپلی‌ساکاریدی دارند. اغلب تاژک دارند ولی برخی غیرمتحرکند.

پروتئوباکتریا
اشریشیا کلی
رده‌بندی علمی
حوزه: باکتری
شاخه: Proteobacteria

متابولیسم متنوعی دارند مانند بی‌هوازی تا میکروآئروفیلیک. برخی بیماری‌زا هستند مانند هلیکوباکترپیلوری و برخی زندگی آزاد دارند.

طبقه‌بندی

ویرایش

طبقه‌بندی شاخه پروتئوباکتریا در نمودار زیر آمده‌است. شش رده آلفا پروتئوباکتریا (مانند ریکتزیابتا پروتئوباکتریا (مانند نایسریادلتا پروتئوباکتریا، گاما پروتئوباکتریا (مانند لژیونلا، ویبریو، انتروباکتریاسه، هموفیلوس، پسودومونا و موراکسلااپسیلون پروتئوباکتریا (مانند کامپیلوباکتر و هلیکوباکتر) و باکتری‌های اسیدی (اسیدو باکتریا). رده زتاپروتئوباکتریا مورد اختلاف است.

طبقه‌بندی پروتئوباکتریا

Acidobacteria

دلتا پروتئوباکتریا

Epsilonproteobacteria

Alphaproteobacteria

Zetaproteobacteria

Gammaproteobacteria

Betaproteobacteria

Phylogeny of proteobacteria according to ARB living tree, iTOL, Bergey's and others.

جستارهای وابسته

ویرایش

اشریشیا کلی

منابع

ویرایش