پپن ارستال

(تغییرمسیر از پپن دوم)

پپن دوم (حدود حدود ۶۳۵ – ۱۶ دسامبر ۷۱۴)، عموماً شناخته‌شده با نام پپن ارستال، یک دولتمرد و سیاستمدار فرانک و یک فرمانده‌ی نظامی که در واقع بر امپراتوری فرانک به‌عنوان شهردار کاخ از سال ۶۸۰ تا هنگام مرگش حکم می‌راند. وی پس از فتح تمام قلمروهای فرانک عهده‌دار عنوان دوک و شاهزاده‌ی فرانک‌ها شد.

پپن دوم
دوک و شاهزاده‌ی فرانک‌ها
شهردار کاخ
نقاشی سده‌ی ۱۹ پپن توسط لویی گاله
دوک و شاهزاده‌ی فرانک‌ها
سلطنت۶۸۷ – ۷۱۴
تاج‌گذاری۶۸۷
پیشینمقام ایجاد شد
جانشینشارل مارتل
شهردار کاخ اوسترازیا
سلطنت۶۸۰ – ۷۱۴
تاج‌گذاری۶۸۰
پیشینوولفوالد
جانشینتیودوالد
شهردار کاخ نوستریا
سلطنت۶۸۷ – ۶۹۵
تاج‌گذاری۶۸۷
پیشینبرشار
جانشینگریموالد
شهردار کاخ بورگونی
سلطنت۶۸۷ – ۹۵
تاج‌گذاری۶۸۷
پیشینمقام ایجاد شد
جانشیندروگو
زاده۶۳۵
درگذشته۱۶ دسامبر ۷۱۴
ژوپیل، اوسترازیا
همسر(ان)پلکترود؛ آلپایدا
فرزند(ان)گریموالد
دروگو
شارل
شیلدبراند
دیگران
خاندانپپنی‌ها
پدرآنسگیزل
مادربگا

منابع

ویرایش