پژواک،انعکاس یا طنین (به انگلیسی:Echo) یعنی صوت پس از بازتاب از محیط با یک تاخیر زمانی به چشمه صوت برسد و توسط گوش شخص یا گیرنده ای دریافت شود.

جالب است بدانید اگر تأخیر زمانی بین صوت اولیه و مستقیم با پژواک آن صوت کمتر از ۱/۱۰s(ثانیه) باشد، گوش انسان نمیتواند پژواک را از صوت مستقیم اولیه تشخیص دهد.[۱]

نگاره ای از نحوه کار کرد دستگاه عمق سنج کشتی ها در بهره گیری از پژواک به وسیله تابیدن پرتوهایی با انرژی زیاد و بسامد پایین.

پژواک در زندگیویرایش

برای مثال سرعت صوت در هوای خشک و در دمای ۲۵ درجه سلسیوس ثابت و در حدود ۳۴۳m/s (متر بر ثانیه) است؛این ویژگی امواج صوتی‌ که در محیط های مختلف، بسته به شرایط محیطی، سرعتی نسبتاً ثابت دارند سبب شده که ما انسان ها بتوانیم از پژواک استفاده های مختلفی بکنیم؛ از جمله تعیین فاصلهٔ برخی از اشیا. دستگاه عمق‌سنج کشتی،که برای محاسبهٔ عمق دریا ها و اقیانوس ها از آن بهره می گیرند نمونه ای از کاربرد پژواک است. همچنین از پژواک در دستگاه سونار و سونوگرافی بهرهوری می کنند.

پژواک در حیواناتویرایش

پژواک در خفّاش:خفاش ها امواج فراصوتی را از خود گسیل می کنند. این امواج از اشیایی که در مسیر خفاش قرار دارند بازمی تابند و بدین ترتیب خفاش را از پیرامون خود آگاه میسازد.خفاش تغییر بسامدی ناشی از اثر دوپلر را در موج بازتابیده ادراک میکند و در نتیجه میتواند سرعت خود یا شیء متحرک را تعیین کند. خفاش ها از این ویژگی برای شناسایی و شکار طعمه های خود استفاده میکنند.[۲]

پژواک در دلفین:دولفین ها امواج فراصوت را در برخی مجاری های دستگاه تنفسی تولید می کنند و آن را گسیل می دارند. پژواک این امواج در نواحی خاصی از سر دلفین دریافت می شود و دولفین بدین وسیله از محیط پیرامون خود آگاه می گردد.

منابعویرایش

  1. Wölfel, Matthias; McDonough, John (2009). Distant Speech Recognition. Chichester: John Wiley & Sons. p. 48. ISBN 978-0470714072.
  2. "bat | Description, Habitat, Diet, Classification, & Facts | Britannica". www.britannica.com. Retrieved 2022-02-15.