پیشین‌زیستی نو

ابردوران دوران دوره دیرینگی (میلیون سال)
پیشین‌زیستی نو ادیاکاران ۶۳۵ - ۵۴۱
کریوژنین ۸۵۰ - ۶۳۵
تونین ۱۰۰۰ - ۸۵۰
میانه استنین ۱۲۰۰ - ۱۰۰۰
اکتاسین ۱۴۰۰ - ۱۲۰۰
کالیمین ۱۶۰۰ - ۱۴۰۰
دیرینه استاترین ۱۸۰۰ - ۱۶۰۰
اوروسیرین ۲۰۵۰ - ۱۸۰۰
ریاسین ۲۳۰۰ - ۲۰۵۰
سیدرین ۲۵۰۰ - ۲۳۰۰

پیشین‌زیستی نو (انگلیسی: Neoproterozoic) به اواخر اَبَردوران (ائون) پیشین‌زیستی گفته می‌شود. پیشین‌زیستی نو از ۱ میلیارد سال پیش تا ۵۴۱ میلیون سال پیش را دربرگرفته و شامل سه دوره زیر است:

شدیدترین یخگیری ثبت شده در زمین‌شناسی، در دوره کریوژنین رخ داده است به طوری که صفحه‌های یخ به استوا نیز رسیده‌اند و ممکن است زمین گوی برفی شکل گرفته باشد. نخستین فسیل‌های جانوران از دوره ادیاکاران یافته شده‌اند که شامل جانداران چندیاخته‌ای نیز می‌شوند.

منابع ویرایش

پیوند به بیرون ویرایش