شبنم

(تغییرمسیر از ژاله)

شَبنَم قطره‌ای کوچک از آب است که در شب‌های مرطوب بر روی گیاهان ظاهر می‌گردد.

شبنم بر روی تار عنکبوت
قطرات شبنم بر روی برگ گیاه جنگلی

ریشه‌شناسی ویرایش

واژه شبنم به معنای نمی است که در شب ایجاد می‌شود. واژهٔ ژاله که امروزه مترادف شبنم به کار می‌رود، در قدیم علاوه بر شبنم به معنی تگرگ هم بود.

دلیل به وجود آمدن ویرایش

زمانی که رطوبت هوا زیاد است، هنگامی که شب می شود و هوا سرد می شود، رطوبت اضافی هوا روی بعضی از سطوح می نشیند و به صورت قطرات آب دیده می شوند که به آن شبنم میگوییم.

اهمیت ویرایش

شبنم باعث می‌شود تا گیاهان رطوبت خود را از دست نداده و شاداب بمانند. شبنم در روی گیاهان به صورت قطرات آب تشکیل می‌شود.

در ادبیات فارسی ویرایش

در ادبیات فارسی شبنم معانی مختلفی را دارد، مانند این سرود سعدی:

چون شبنم اوفتاده بدم پیش آفتابمهرم به جان رسید و به عیوق برشدم

یا مانند این سرود نظامی:

چو شب را گزارش درآمد بِزیستبخندید خورشید و شبنم گریست

منابع ویرایش

  • فرهنگ فارسی معین
  • لغت‌نامه دهخدا*