کلوستریدیوم پرفرنژنس

گونه‌ای از کلوستریدیوم
کلوستریدیوم پرفرنژنس
Clostridium perfringens.jpg
تصویر میکروسکوپی کلستریدیوم پرفرنژنس پس از رنگ‌آمیزی گرم.
آرایه‌شناسی
فرمانرو: باکتری
شاخه: فیرمیکوت‌ها
رده: کلوستریدیا
راسته: کلوستریدیا
تیره: Clostridiaceae
سرده: کلستریدیوم
گونه: C. perfringens
نام علمی
Clostridium perfringens
Veillon & Zuber 1898
Hauduroy et al. 1937

کلستریدیوم پرفرنژنس باسیل ولشای گونه‌ای باکتری از جنس کلستریدیوم است. این باکتری میله‌ای شکل گرم مثبت بی هوازی، بدون حرکت و دارای یک هاگ بیضی شکل مرکزی یا نزدیک به انتهاست که باعث تورم سلول نمی‌شود و بر اساس توکسینش به ۵ تیپ تقسیم میشود.کلستریدیوم پرفرنژنس در مجاورت هوا زنده می‌ماند و می‌تواند رشد کند.

کلستریدیوم پرفرنژنس عامل اصلی بیماری گانگرن گازی است. هاگ این باکتری در مواد غذایی که گرمای کافی به قسمتهای میانی و درونی آن نمی‌رسد و پس از پخته شدن طی مدت زمانی گرم نگهداری می‌شوند، به جا مانده و چنانچه شرایط و زمان رشد کفایت کند می‌تواند باعث مسمومیت شود.

شکل و خصوصیات باکتریویرایش

کلستریدیوم پرفرنژنس باسیل ولشای گونه‌ای باکتری از جنس کلستریدیوم است. این باکتری میله‌ای شکل گرم مثبت بی هوازی، بدون حرکت و دارای یک هاگ بیضی شکل مرکزی یانزدیک به انتهاست که باعث تورم سلول نمی‌شود. کلستریدیوم پرفرنژنس در مجاورت هوا زنده می‌ماند و می‌تواند رشد کند.

خصوصیات کشت و بیوشیمیاییویرایش

این باکتری دارای آنزیم لیسیتیناز و می‌تواند لسیتین (ماده طبیعی در زرده تخم مرغ) را به دی کیلیسریدهای نامحلول تبدیل کند که منجر به فرآوری هاله‌ای سفید رنگ تا مات دراطراف کلنی در محیط کشت در بر گیرنده لسیتین می‌شود.

این باکتری می‌تواند مالتوز، لاکتوز، ساکاروز و گلوکز را تخمیر کند اما نمی‌تواند مانیتول را مصرف کند.

منابعویرایش

  • میکروبیولوژی عمومی؛ دکتر فریدون ملک زاده، انتشارات دانشگاه تهران.
  • میکروب های بیماری‌زا در مواد غذایی و اپیدمیولوژی مسمومیت‌های غذایی، دکتر ودود رضویلر، انتشارات دانشگاه تهران.
  • باکتری‌شناسی عمومی، دکتر حسن تاج‌بخش، انتشارات دانشگاه تهران.
  • Adelberg's medical microbiology, 26th. ed,2013 & Jawetz, Melnick