کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی

کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی یکی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس شورای اسلامی است.

اعضاویرایش

اعضای کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس شورای اسلامی در سال اول مجلس یازدهم:[۱]

ردیف نام و نام خانوادگی سمت
۱ محمدصالح جوکار رئیس
۲ حسین بامیری نایب رئیس اول
۳ محمدحسن آصفری نایب رئیس دوم
۴ علی حدادی سخنگو
۵ فاطمه مقصودی دبیر اول
۶ حسین خسروی دبیر دوم
۷ عضو
۸ عضو
۹ عضو
۱۰ عضو
۱۱ عضو
۱۲ عضو
۱۳ عضو
۱۴ عضو
۱۵ عضو
۱۶ عضو
۱۷ عضو
۱۸ عضو
۱۹ عضو
۲۰ عضو
۲۱ عضو
۲۲ عضو
۲۳ عضو

منابعویرایش