کنستانس سیسیل، ملکه قبرس

کنستانس سیسیل ملکه قبرس و اورشلیم بعد از ازدواج با هنری دوم اورشلیم و ملکه ارمنستان بعد از ازدواج با لوون چهارم، شاه ارمنستان، بود. وی دختر فردریک سوم سیسیل و النور آنژو بود.

کنستانس سیسیل، ملکه قبرس
ملکه هم‌نشین قبرس و ملکه پادشاهی اورشلیم
ملکه هم‌نشین ارمنستان
زاده۱۳۰۴/۱۳۰۶
درگذشتهبعد از ۱۹ ژوئن ۱۳۴۴
قبرس
همسر(ان)هنری دوم اورشلیم
لوون چهارم، شاه ارمنستان
جان قبرس
خانداندودمان بارسلونا
پدرفردریک سوم سیسیل
مادرالنور آنژو

منابع

ویرایش