کنگرلوها طایفه‌ای هستند از ایل بزرگ استاجلو که از زمان صفویان به خراسان آمده‌اند. در عالم آرای عباسی آمده؛ محمد بیگ کنگرلو، حسب الاعلی به حکومت تون (فردوس) و طبس منصوب شد و با طایفه خود برای جلوگیری ازبکان در آن مناطق اسکان یافتند.

ازبکان به آن محدوده تاختند و قلعه تون را به تصرف در آوردند. مصطفی بیگ کنگرلو با دویست و پنجاه نفر از رزمندگان استاجلو و کنگرلو ملازمان خود از طبس به تون رفت و با ازبکان به نبرد پرداخت. برای ازبکان نیروی کمکی به فرماندهی یتیم سلطان رسید، مصطفی بیگ در جنگ با ازبکان کشته شد، شاه عباس کبیر، حکومت طبس و فردوس را به تیمور سلطان کنگرلو، قوم او تقویض کرد.[۱][۲]

پانویسویرایش

  1. اسکندر بیگ ترکمن-عالم آرای عباسی-ج2-ص340 و 366
  2. میرنیا، علی، ایلها و طایفه‌های عشایری خراسان، تهران، ص95

منابعویرایش

  • اسکندر بیگ ترکمن؛ عالم آرای عباسی. شاهرودی. تهران ۱۳۶۴
  • میرنیا، علی؛ ایل‌ها و طایفه‌های عشایری خراسان، تهران، ۱۳۶۹