کوجولا کادفیسس

کوجولا کادفیسس از پادشاهان شاهنشاهی کوشان است که قندهار و پنجاب و تخارستان را در تصرف داشتند.

کوجولا کادفیسس
شاهنشاهی کوشان emperor
KujulaKadphisesCoinAugustusImitation.jpg
Coin of Kujula Kadphises, in the style of the Roman emperor آگوستوس. Legend in Kushan language, corrupted Greek script: ΚΟΖΟΛΑ ΚΑΔΑΦΕΣ ΧΟϷΑΝΟΥ ΖΑΟΟΥ ("Kozola Kadaphes Koshanou Zaoou"): "Kudjula Kadphises, ruler of the Kushans". موزه بریتانیا.
سلطنت۳۰ CE - ۸۰ CE
بعد ازHeraios
قبل ازVima Takto

منابعویرایش

ویکی‌پدیای انگلیسی.