گلیکوکالیکس

گلیکوکالیکس بخش کرکداری است که در سطح بیرونی سلولها وجود دارد. این بخش سرشار از کربوهیدرات‌هاست. این لایه از زنجیره‌ای کربوهیدراتی پیوسته به لیپیدها پروتئین‌های پوسته و همچنین از گلیکوپروتئین‌ها و پروتئوگلیکان‌های ساخته‌شده در سلول پدید می‌آید. گلیکوکالیکس در شناسایی سلول و پیوند سلول به سلولهای دیگر و به مولکول‌های بیرون سلولی نقش دارد.

کارکردهاویرایش

منابعویرایش

بافت‌شناسی پایه جان کوئیرا. ویراست وئوئئ.و.و۲۰۱۰