گند شاهنشاه

گند شاهنشاه به معنای (ارتش شاهنشاه) همچنین با عربی شدهٔ جند شاهنشاه نیز شناخته می‌شود، یک یگان از ۴۰۰۰ هزار نیروی ویژهٔ دیلمی در خدمت شاهنشاه ساسانی بود. فرمانده هر گند، گند سالار نام داشت.

زادگاهویرایش

آن‌ها بومی دیلم بودند اما توسط خسرو دوم (خسرو پرویز) در سال ۵۹۰ تا ۶۲۸ میلادی، احتمالاً بعد از سال ۶۰۰ میلادی، در تیسفون جای داده شدند.

سر انجامویرایش

بعد از شکست امپراتوری ساسانی در سال ۶۳۶ میلادی توسط اعراب در نبرد قادسیه گند شاهنشاه اسلام آورد. سپس این یگان در کوفه مستقر شد و محله مخصوص خود را داشت.

منابعویرایش

  • Kennedy, Hugh N. (2007). The Great Arab Conquests: How the Spread of Islam Changed the World We Live In. Philadelphia, PA: Da Capo Press. ISBN 978-0-306-81740-3.
  • Zakeri, Mohsen (1995). Sasanid Soldiers in Early Muslim Society: The Origins of 'Ayyārān and Futuwwa. Otto Harrassowitz Verlag. pp. 1–391. ISBN 3-447-03652-4.