ییلدون یا ییلدین یا دلتا خرس کوچک یک ستاره است که در صورت فلکی خرس کوچک قرار دارد.

اخفی‌الفرقدین
اطلاعات رصدی
مبدأ مبدأ (ستاره‌شناسی)      اعتدال مبدأ (ستاره‌شناسی)
صورت فلکی خرس کوچک
بُعد ۱۷h ۳۲m ۱۲.۹s
میل +۸۶° ۳۵' ۱۱"
قدر ظاهری (V) +۴.۳۵
قدر مطلق (V)+۴.۳۵
فاصله۱۸۳ ± ۵ ly
(۵۶ ± ۲ pc)
رده طیفیA1Vn
نام‌گذاری‌های دیگر
Yildun, Vildiur, Gildun, Pherkard,
Jildun, 23 Ursae Minoris, HR 6789, HD 166205, BD+86 269, FK5 913, HIP 85822, SAO 2937, GC 24236

منابع ویرایش