۲۲۳ (قمری)

۲۲۳ (قمری)، دویست و بیست و سومین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفتم دسامبر سال ۸۳۷ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۱۹۰  ۲۰۰  ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰ 

سال: ۲۲۰ ۲۲۱ ۲۲۲ - ۲۲۳ - ۲۲۴ ۲۲۵ ۲۲۶

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش