۲۲۶ (قمری)، دویست و بیست و ششمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با چهارم نوامبر سال ۸۴۰ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۱۹۰  ۲۰۰  ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰ 

سال: ۲۲۳ ۲۲۴ ۲۲۵ - ۲۲۶ - ۲۲۷ ۲۲۸ ۲۲۹