۲۴۸ (قمری)

۲۴۸ (قمری)، دویست و چهل و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با یازدهم مارس سال ۸۶۲ میلادی است.

سده: سده ۲ - سده ۳ - سده ۴
دهه: ۲۱۰  ۲۲۰  ۲۳۰  ۲۴۰  ۲۵۰  ۲۶۰  ۲۷۰ 

سال: ۲۴۵ ۲۴۶ ۲۴۷ - ۲۴۸ - ۲۴۹ ۲۵۰ ۲۵۱

وابستهویرایش