در هندسه، ۲۴-خانه (انگلیسی: 24-cell) به یک ۴-چندبر محدب منتظم (تعمیم جسم افلاطونی در فضای چهار بعدی) با نماد شلفلی {۳٬۴,۳} گفته می‌شود. محیط ۲۴-خانه از اتصال ۲۴ هشت‌وجهی منتظم تشکیل می‌شود که روی هم ۹۶ وجه مثلث متساوی‌الاضلاع، ۹۶ ضلع، و ۲۴ رأس دارند. در هر رأس شش خانه (هشت‌وجهی منتظم) به هم می‌رسند و هر ضلع بین سه خانه مشترک است. ۲۴-خانه یک چندبر خودمزدوج است و به همین دلیل در فضای سه‌بعدی چندوجهی متناظر مناسبی ندارد.

۲۴-خانه
Schlegel wireframe 24-cell.png
نوع۴-چندبر محدب منتظم
نماد شلفلی{3,4,3}
r{۳٬۳,۴} =
{31,1,1} =
دیاگرام كاكسترCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.pngCDel 3.pngCDel node.png
CDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel 3.pngCDel node.pngCDel 4.pngCDel node.png or CDel node 1.pngCDel split1.pngCDel nodes.pngCDel 4a.pngCDel nodea.png
CDel node.pngCDel 3.pngCDel node 1.pngCDel split1.pngCDel nodes.png or CDel node 1.pngCDel splitsplit1.pngCDel branch3.pngCDel node.png
تعداد خانه۲۴ هشت‌وجهی Octahedron.png
تعداد وجه۹۶ مثلث
تعداد ضلع۹۶
تعداد رأس۲۴
شکل گوشه‌هامکعب
گروه پتریدوازده‌ضلعی
چندوجهی مزدوجچندبر
ویژگی‌هاconvex, isogonal, isotoxal, isohedral
نمایه۲۲

منابعویرایش