۳۱۶ (قمری)، سیصد و شانزدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با اول مارس سال ۹۲۸ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۲۸۰  ۲۹۰  ۳۰۰  ۳۱۰  ۳۲۰  ۳۳۰  ۳۴۰ 

سال: ۳۱۳ ۳۱۴ ۳۱۵ - ۳۱۶ - ۳۱۷ ۳۱۸ ۳۱۹

رویدادهاویرایش

تأسیس سلسله آل زیار و آغاز پادشاهی مردآویج زیاری.

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش