۳۸۸ (قمری)، سیصد و هشتاد و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هشتم ژانویه سال ۹۹۸ میلادی است.

سده: سده ۳ - سده ۴ - سده ۵
دهه: ۳۵۰  ۳۶۰  ۳۷۰  ۳۸۰  ۳۹۰  ۴۰۰  ۴۱۰ 

سال: ۳۸۵ ۳۸۶ ۳۸۷ - ۳۸۸ - ۳۸۹ ۳۹۰ ۳۹۱

رویدادهاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش