۳۸ (قمری)، سی و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم ژوئن سال ۶۵۸ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۰  ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰ 

سال: ۳۵ ۳۶ ۳۷ - ۳۸ - ۳۹ ۴۰ ۴۱

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش

وابستهویرایش