۴۹ (قمری)، چهل و نهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با دوازدهم فوریه سال ۶۶۹ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۱۰  ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰ 

سال: ۴۶ ۴۷ ۴۸ - ۴۹ - ۵۰ ۵۱ ۵۲

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش