۵۸ (قمری)، پنجاه و هشتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با ششم نوامبر سال ۶۷۷ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰ 

سال: ۵۵ ۵۶ ۵۷ - ۵۸ - ۵۹ ۶۰ ۶۱

رویدادها

مناسبت‌ها

زادگان

درگذشتگان