۵۷ (قمری)، پنجاه و هفتمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با هفدهم نوامبر سال ۶۷۶ میلادی است.

سده: سده ۰ - سده ۱ - سده ۲
دهه: ۲۰  ۳۰  ۴۰  ۵۰  ۶۰  ۷۰  ۸۰ 

سال: ۵۴ ۵۵ ۵۶ - ۵۷ - ۵۸ ۵۹ ۶۰

رویدادهاویرایش

مناسبت‌هاویرایش

زادگانویرایش

درگذشتگانویرایش