۸۱۲ (قمری)، هشتصد و دوازدهمین سال در گاهشماری هجری قمری است. اول محرم این سال برابر با بیست و پنجم مه سال ۱۴۰۹ میلادی است.

سده: سده ۸ - سده ۹ - سده ۱۰
دهه: ۷۸۰  ۷۹۰  ۸۰۰  ۸۱۰  ۸۲۰  ۸۳۰  ۸۴۰ 

سال: ۸۰۹ ۸۱۰ ۸۱۱ - ۸۱۲ - ۸۱۳ ۸۱۴ ۸۱۵