باز کردن منو اصلی

رویدادهاویرایش

چهره‌های برجستهویرایش

  آصفی هروی (ف ‏۹۳۵‏ ق)‏
  ‏بابافغانی شیرازی (ف ۹۲۵ ق)‏
  ثنایی مشهدی (ف ‏۹۹۶‏ ق)‏
  حکیم حاذق گیلانی (ف ‏۹۹۷‏ ق)‏
  سحابی استرآبادی ‏(ف ‏۱۰۱۰‏ ق)‏
  شرف جهان قزوینی ‏(ف ‏۹۶۸‏ ق)‏
  شهیدی قمی ‏(ف ‏۹۳۶‏ ق)‏
  ضمیری اصفهانی (ف ‏۹۸۷‏ ق)‏
  ظهوری ترشیزی (ف ‏۱۰۲۵‏ ق)‏
  عرفی شیرازی (ف ‏۹۹۹‏ ق)‏
  غزالی مشهدی ‏(ف ‏۹۸۰‏ ق)‏
  فکری جامه‌باف ‏(ف ‏۹۷۳‏ ق)‏
  فیضی فیاضی (ف ‏۱۰۰۴‏ ق)‏
  قاسمی گنابادی (ف ‏۹۸۱‏ ق)‏
  لسانی شیرازی (ف ‏۹۴۱‏ ق)‏
  محتشم کاشانی (ف ‏۹۹۶‏ ق)‏
  میلی مشهدی (ف ‏۹۸۳‏ ق)‏
  نظیری نیشابوری (ف ‏۱۰۲۰‏ ق)‏
  نوعی خبوشانی (ف ‏۱۰۱۹‏ ق)‏
  وحشی بافقی (ف ‏۹۹۱‏ ق)‏
  ولی دشت‌ بیاضی (ف ‏۱۰۰۱‏ ق)‏
  ‏هاتفی خرجردی (ف ۹۲۸ ق) ‏
  هلالی جغتایی (ف ‏۹۳۵‏ ق)‏

یافته‌ها و نوآوری‌هاویرایش

دهه‌ها و سال‌هاویرایش